Kontaktpunktets nye leder, Frode Elgesem.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Kontaktpunktets nye leder Frode Elgesem innledet med å takke Ola Mestad for hans jobb som leder av kontaktpunktet. Elgesem sa at han overtok et meget veldrevet kontaktpunkt som mange viste til som en modell for andre land. Elgesem trakk opp noen visjoner for arbeidet med å gjøre kontaktpunktet enda mer synlig og gjennomslaget for retningslinjene enda kraftigere, gjennom kurs, veiledning, seminarer og utarbeidelse av veiledninger og verktøy for ansvarlig næringsliv.

Ola Mestad redegjorde for Kontaktpunktets arbeid i 2018.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Han fremhevet bredden i OECDs retningslinjer og at forventningene om et ansvarlig næringsliv gjelder et bredt spekter av temaer, blant annet miljø, arbeidstakerrettigheter og åpenhet.

Ola Mestad redegjorde for arbeidet i 2018, og trakk særlig frem betydningen av at regjeringen kom på banen og ga tydelig signal om viktigheten av aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv. NHO, ForUM, IndustriALL og Cermaq var invitert til å kommentere på Kontaktpunktets årsrapport for 2018, og komme med innspill til arbeidet fremover.

Vi må spille på lag for å heve kompetanse og opplæring i aktsomhetsvurderinger

Bruk Kontaktpunktets innføringsveilder i aktsomhetsvurderinger, var oppfordringen fra sekretariatsleder Cathrine Halsaa
© Fredrik Naumann/Felix Features

Kontaktpunktet fikk mange gode tilbakemeldinger på sitt arbeid. Både NHO, Forum og Cermaq og understreket betydningen av opplæringen for næringslivet og trakk fram den nye aktsomhetsveilederen og ansvarlighetskompasset som gode verktøy. Både NHO og Cermaq er tydelige på at målet må være et best mulig næringsliv, ikke nødvendigvis flest mulig klagesaker. NHO stiller spørsmål ved at Kontaktpunktet ønsker flere klagesaker og påpeker at det å fremme OECDs retningslinjer overfor næringslivet må være et overordnet mål for Kontaktpunktet.

Målet er ikke flest mulig klager, men et best mulig næringsliv, sa NHOs Katarina Sætersdal.
© Fredrik Naumann/Felix Features

NHOs Katarina Sætersdal signaliserte ønske om tettere samarbeid med Kontaktpunktet, slik Kontaktpunktet har gjort med tekstilbransjen og intensjonsavtale med Norwegian Fashion Hub.

Det er viktig at Kontaktpunktet er tilstede på utreisemøter for næringslivs-delegasjoner, sa Sætersdal. Samtidig etterlyser hun hva utenriksstasjonene konkret kan bidra med av veiledning på ansvarlig næringsliv.

Ingrid Rostad fra ForUM var tydelig på at klagemekanismen er en unik mulighet til å prøve en sak, og viktig som ris bak speilet. Samtidig understreket hun at det er ressurskrevende for sivilsamfunnet å bruke klageordningen. Hun takket for Kontaktpunktets støttet til seminar om klageordningen i Utrecht sammen med OECDwatch.

Å trekke i riktig retning handler om ansvarliggjøring av de store internasjonale virksomhetene

Man får ikke løst noen problemer hvis man ikke snakker med de som har skoa på og tråkker i møkka, de ansatte må involveres, sa Atle Høie.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Bruk av leverandørkjeder har økt dramatisk, og utgjør en stadig større del av verdiskapningen til store konsern. Lønns- og arbeidsvilkårene blir verre jo lenger ned man kommer i leverandørkjeden. Det er en stor ansvarsfraskrivelse fra internasjonale virksomheter, sa Atle Høie fra IndustriALL. Å respektere faglige rettigheter og sørge for at arbeiderne blir hørt gjennom kollektive forhandlinger er avgjørende for å sikre bedre arbeidsforhold i leverandør-kjeden. Kontaktpunktet bør prioritere å fremme et organisert arbeidsliv, og presse frem at selskap tar større ansvar for leverandørkjeden, sa Høie.

Det er viktig at sivilsamfunnet har en plass rundt bordet sammen med næringslivet, og ikke bare i demonstrasjonstog utenfor, sa ForUMs Ingrid Rostad.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Ingrid Rostad fra ForUM presenterte ForUMs arbeid for å få et bindende lovverk gjennom en menneskerettighetslov for næringslivet. Det var flere spørsmål rundt internasjonale initiativ som stiller krav til ansvarlighet, som blant annet en moderne slaverilov.

Mestad kommenterte at det er en rekke aktører i Norge som diskuterer ulike initiativ knyttet til sterkere lovgivning på ansvarlig næringsliv. Det er imidlertid viktig å drøfte hva som faktisk trengs, slik at situasjonen ikke blir rotete for næringslivet, understreket Mestad.

Oppsummering og Kontaktpunktets planer fremover

Elgesem oppsummerte innspillene på fire områder: klageordningen, utvikling av lovgiving, faglige rettigheter og leverandørkjeden, og Kontaktpunktets opplæring og kurs. Når det gjelder klageadgangen, er det viktig at den ikke oppleves som provoserende, og at Kontaktpunktet har tillit til å samle partene til forhandlingsbordet. Samtidig er det helt avgjørende for Retningslinjenes gjennomslag at det er en klageadgang og at denne brukes. Hovedtrekket ved klageordningen er dialog og mekling, og under behandlingen av en klagesak vil et viktig siktemål være å gi bistand til å gjøre selskap bedre.

Last ned Kontaktpunktets årsrapport for 2018.

Kontaktpunktet følger med på utviklingen om krav til lovgiving for å regulere ansvarlig næringsliv. For Kontaktpunktet er det aller viktigste at ny lovgivning bygger videre på OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneske-rettigheter. Faglige rettigheter er sentralt i retningslinjene, og klarer man å ansvarliggjøre de store selskapene på dette vil det ha enorm virkning gjennom deres innflytelse på leverandørkjeden. Det er gledelig å notere sterk støtte til Kontaktpunktets kurs, og forslag om å videreutvikle disse, også for næringslivsdelegasjoner. Dette er noe Kontaktpunktet vil prioritere i i 2019.

Kontaktpunktet takker for innspillene og diskusjonen på dialogmøtet, og ser frem til videre samarbeid for å fremme ansvarlig næringsliv. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til ansvarlig næringsliv, eller har forslag til tiltak vi kan samarbeide om.

 

Lise Bergan fra Cermaq redegjorde for selskapets systematiske tilnærming til ansvarlighet.
© Fredrik Naumann/Felix Features
Engasjerte møtedeltakere hadde flere gode spørsmål til Kontaktpunktet. 
© Fredrik Naumann/Felix Features
Årsrapporten ble lest med interesse, her ved Camilla Røssaak fra UD.
© Fredrik Naumann/Felix Features