Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv inviterer for fjerde gang norske bedrifter til kurs med oppstart 20. november 2018. Kurset består av tre heldagssamlinger fordelt på fem måneder med individuell veiledning, som bistår med det din bedrift har behov for. De to andre samlingene er 12. februar og 26. mars.

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger mht. innhold og kompetanseheving, og mulighet til å nettverke og lære av andre bedrifters erfaringer.

Om kurset

Kurset gir innsikt i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP), samt Regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å følge slike standarder. Deltakerne vil få kunnskap om sammenheng mellom faglige rettigheter og ansvarlig næringsliv, og hvordan sivilsamfunn kan være en ressurs og kilde til nyttig informasjon i arbeidet med å kartlegge risiko. Av erfaring vet vi at deltakere verdsetter muligheten til å utveksle erfaringer, bygge nettverk og lære av andre bedrifter. Tidligere kursdeltakere og representanter vil derfor bidra med inspirerende innlegg om hvordan de jobber med ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger i egen bedrift.

På den første dagen gis en innføring i aktsomhetsvurderinger og verktøy for å bruke denne metoden, som ansvarlighetskompasset, ved Kontaktpunktets leder Ola Mestad. Varner-gruppen, som tidligere har deltatt på kurset, vil dele sine erfaringer med arbeidet med aktsomhetsvurderinger. En representant for myndighetene vil redegjøre for Regjeringens forventninger til ansvarlig næringsliv.

Dag to vies internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og UNGP, metoder for god interessentdialog og risikokartlegging, ved Frode Elgesem, medlem i Kontaktpunktet. Det vil bli innlegg av en bedrift med særlig erfaring med dette emnet, samt fokus på faglige rettigheter ved en fagforeningsrepresentant.

På den tredje og siste dagen går vi nærmere inn på tematikken rapportering og analyser, med innledning fra Kristin Holter fra Stakeholder. Eksportkreditt vil redegjøre for deres krav til ansvarlig næringsliv og rutiner for risikokartlegging. En representant fra sivilsamfunnet vil redegjøre for hvordan næringslivet kan dra nytte av deres kompetanse og nettverk.

Ansvarlighetskompasset er et nyttig verktøy for å kartlegge om en bedrift kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn.

Verktøy

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger kan være utfordrende i praksis. Kontaktpunktet har utarbeidet et test-deg-selv-verktøy, ansvarlighetskompasset, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad en bedrift etterlever OECDs retningslinjer. Det kan gi svar på hvordan bedriften kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn gjennom sitt virke. Gjennom kurset vil deltakerne få en innføring i kompasset og starte arbeidet med å fyllet det ut. Målet er at deltakerne tar arbeidet med kompasset videre i egen bedrift.

Målsettingen med kurset

Regjeringen forventer at norsk næringsliv legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sin virksomhet. Dette innebærer at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger. Deltakerne vil gjennom kurset opparbeide seg kunnskap om og et bevisst forhold til risiko- og aktsomhetsvurderinger. Deltakerne vil også etter endt kurs ha god kjennskap til OECDs retningslinjer og sektorveiledere.

Kurset vil også hjelpe deltakerne i å komme i gang med arbeidet med risikoanalyse og håndtering av risiko i egen virksomhet og leverandørkjede. Konkret betyr dette å ha startet arbeidet med ansvarlighetskompasset i løpet av kurset, for deretter bruke kompasset som et hjelpemiddel til å involvere og ansvarliggjøre ledelse og relevante avdelinger/personer i egen bedrift i det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Deltakerne vil lære hvordan denne metoden kan integreres i eksisterende systemer og rutiner i bedriften.

Hvem passer dette kurset for?

Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger er relevant for alle typer bedrifter, innen ulik sektor og av ulik størrelse. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltakernes behov, og det legges opp til at bedriftene skal ha igangsatt en plan for ferdigstillelse av ansvarlighetskompasset.

Hva er metoden aktsomhetsvurdering?

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade forårsaket av egen bedrift eller gjennom en forretningsforbindelse, typisk gjennom sin leverandørkjede. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Tidligere kurs og tilbakemeldinger

Totalt 39 bedrifter har deltatt på kurs i regi av kontaktpunktet i 2015-2017. Her er noen tilbakemeldinger fra deltakere på siste kurs.

«Kurset i aktsomhetsvurderinger var nyttig, og det mest lærerike var å nettverke og høre om hvordan andre selskaper arbeider med due diligence, både i forhold til menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Veiledningstimene var også verdifulle, da vi kunne se spesifikt på Norconsult og hva vi kan forbedre og arbeide videre med.»
Jannicke Arnesen-Zardi, Compliance Officer/HR Rådgiver, Norconsult

«Spennende å få innblikk i andre virksomheters tanker knyttet til hvordan man opptrer aktsomt i forretningssammenheng. Gode meningsutvekslinger og deling av erfaringer satt i en god ramme av foredragsholderne.»
Thomas Tønnesen, avdelingsleder internasjonale konsernkunder-kundeanalyse, Dnb

«Statsbygg har et overordnet ansvar for å bidra til en seriøs bygge- og anleggsbransje. Derfor er det viktig for oss å øke kunnskapen om hvordan vi kan fremme ansvarlighet i vår virksomhet og våre leverandørkjeder. Kurs hos OECDs kontaktpunkt er en av flere kilder for økt forståelse og deling av erfaring, og særlig har bruk av interessentdialog som virkemiddel vært interessant. Som statlig byggherre ville vi satt stor pris på om tilsvarende kurs også ble tilpasset offentlige virksomheter.»
Mari Haave Sveen, seniorrådgiver, byggherreavdelingen, Statsbygg

Ønsker du og din bedrift å delta?

Det er ingen deltakeravgift.
Kurset holdes i Oslo, Ingeniørens Hus.
Påmeldingsfrist: 19. oktober.
Send påmelding til: OECDncp@mfa.no

Interesserte bedrifter vil etter påmelding bli bedt om å fylle ut skjema om bakgrunn, erfaring og motivasjon for å delta på kurset. På bakgrunn av dette vil vi sette sammen en gruppe med deltakere.

Merk: Dette kurset er for bedrifter. Det omfatter ikke offentlige aktører eller konsulentselskaper.