Klart og tydelig språk

Formålet med OECDs veileder er å forklare med et klart og tydelig språk hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik dette er nedfelt i OECDs retningslinjer. OECD har også utarbeidet egne sektorveiledere, mens dette dokumentet gir bedrifter en helhetlig tilnærming til aktsomhetsvurdering som metode og inkluderer forklaringer, tips og illustrerte eksempler på aktsomhetsvurdering. Det er også et mål med veilederen å fremme en felles forståelse mellom myndigheter og interessenter av hva aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv er.

Bidra til bærekraftig utvikling

Et av hovedprinsippene i OECDs retningslinjer er at selskap skal bidra til en bærekraftig utvikling, og utføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at de ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Gjennomføring av aktsomhetsvurdering kan hjelpe selskaper å unngå og håndtere negative konsekvenser med hensyn til arbeidere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskapets styresett, som kan relateres til selskapets operasjoner, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.Hvis skader oppstår, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet.

Banebrytende enighet

OECDs veileder er utarbeidet gjennom et flerpartsinitiativ bestående av myndigheter, representanter fra næringslivet, fagforeninger og sivilt samfunn. Norske interessenter har bidratt med innspill, som myndigheter, Innovasjon Norge, NHO, Etikkrådet, GIEK, Initiativ for etisk handel og sivilsamfunnet gjennom Forum, Fokus og Amnesty.

Norsk innføringsdokument i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet har utarbeidet en nyttig innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, i samarbeid med en referansegruppe av interessenter. Denne gir en kort innføring i metoden aktsomhetvurderinger og tydeligjør hvilket ansvar virksomheter har for å opptre ansvarlig.

Relevante lenker

  • Veilederen i sin helhet: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (engelsk)
  • Veilederen i sin helhet: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (norsk)
  • Flyer 2 sider OECD due diligence guidance (engelsk)
  • Norsk innføringsdokument til veilederen for aktsomhetsvurderinger (norsk)
  • Ressursside om veilederen (engelsk)

Andre ressurser

  • Rapport: Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement (engelsk)
  • Rapport: Building more resilient and sustainable global value chains through responsible business conduct (engelsk)
  • Rapport: Digitalisation and Responsible Business Conduct (engelsk)