Veilederen ble vedtatt på OECDs ministermøte 31. mai, og fremmes nå av de 48 landene som følger investeringserklæringen i OECD. Dokumentet er utarbeidet gjennom et flerpartsinitiativ bestående av myndigheter, representanter fra næringslivet, fagforeninger og sivilt samfunn. I Norge har sentrale interessenter bidratt med innspill til veilederen, som myndighetene, Innovasjon Norge, NHO, Etikkrådet, GIEK, Initiativ for etisk handel og sivilsamfunnet gjennom Forum, Fokus og Amnesty. Kontaktpunktet og UD vil samarbeide med disse og andre med sikte på felles bruk av veilederen i tiden fremover.

Formålet med veilederen er å forklare nærmere hvordan bedriftene kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik dette er nedfelt i OECDs retningslinjer.

Risikobaserte aktsomhetsvurderinger – due diligence

Aktsomhetsvurderinger ble innført som prinsipp og metode i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som ble vedtatt i 2011. Dette ble umiddelbart innarbeidet i OECDs retningslinjer. Mens UNGP krever aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter, gjelder aktsomhetsprinsippet i OECD også for tema som sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet, miljø, bestikkelser og korrupsjon, åpenhet og forbrukerinteresser. Dette sammenfattes gjerne som næringslivets samfunnsansvar (responsible business conduct).

Metoden aktsomhetsvurderinger

Selskaper forventes å utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for om en virksomhet bidrar til eller forårsaker skade på mennesker, samfunn og miljø, både i eget selskap og i verdikjeden eller en forretningsforbindelse. Der slike skader oppdages, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet. Se modell under.

Beskrivelse av metode og prosess for aktsomhetsvurderinger

Det forventes at veilederen vil sikre felles forståelse i hva som forventes av bedrifter for å opptre ansvarlig og hvordan de skal kartlegge sin mulige negative påvirkning. Kontaktpunktet vil bruke veilederen i våre kurs for bedrifter og offentlige aktører som driver næringsfremme, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Kontaktpunktets veiledning

Kontaktpunktet vil utarbeide en norsk versjon av veilederen. Vi vil også utarbeide en kortere innføringsguide i samarbeid med relevante aktører i næringslivet som NHO, Innovasjon Norge, IEH mm. Meld i fra dersom du ønsker å være med i en referansegruppe for å gjøre innføringsguiden så relevant og nyttig som mulig.

Her finner du veilederen og OECDs omtale.

Veilederen ble formelt lansert på OECDs globale forum 20.-21. juni.