I tråd med Retningslinjene skal Kontaktpunktet:

  • Gjøre Retningslinjene kjent og tilgjengelig
  • Svare på henvendelser fra næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, sivilt samfunn og andre interessenter
  • Behandle og bidra til å løse enkeltsaker om etterlevelse av Retningslinjene. Der dialog eller mekling ikke er mulig skal Kontaktpunktet offentliggjøre en slutterklæring om saken med anbefalinger til selskapet
  • Rapportere årlig til OECDs investeringskomité
  • Dele erfaringer og diskutere saker og beste praksis med kontaktpunkter i andre land
  • Etterleve kriteriene for ikke-rettslige klageordninger fra FN og OECD

I tråd med Kontaktpunktets mandat fra 2022 skal Kontaktpunktet også behandle klager relatert til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar.

OECDs kriterier for kontaktpunktene

I tråd med OECDs retningslinjer, kommentar 9 til Veiledende Prosedyrer for kontaktpunktene, skal alle kontaktpunkter kjennetegnes ved:

Synlighet. De tilsluttede regjeringene skal informere næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, NGOer og andre interessenter om det nasjonale kontaktpunktet. Regjeringene forventes å offentliggjøre informasjon om sitt kontaktpunkt og aktivt gjøre Retningslinjene kjent (for eksempel gjennom å arrangere seminarer og møter som kan gjøres i samarbeid med ulike interessenter).

Tilgjengelighet. At kontaktpunktene er lett tilgjengelig er viktig for at de skal fungere effektivt. Kontaktpunktene besvarer alle legitime forespørsler om informasjon og håndterer også enkeltsaker effektivt og innen rimelig tid.

Åpenhet. Åpenhet bidrar til at kontaktpunktene oppfattes som ansvarlig og tillitvekkende. Det skal være åpenhet rundt kontaktpunktenes aktiviteter, men kontaktpunktene kan treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at forhandlinger er fortrolige i enkeltsaker.

Ansvarlighet. En mer aktiv rolle når det gjelder å styrke Retningslinjene – og den muligheten de rommer for å få hjelp til å håndtere vanskelige saker mellom selskapene og samfunnene der de driver virksomhet – vil bidra til at de nasjonale kontaktpunktenes virksomhet får offentlig oppmerksomhet. På nasjonalt plan vil også nasjonalforsamlingene kunne ha en rolle å spille. Kontaktpunktenes årsrapporter og faste møter innebærer en anledning til å utveksle erfaring og stimulere kontaktpunktene til å følge «beste praksis». Investeringskomiteen skal også holde meningsutvekslinger der det kan utveksles erfaring og resultatet av kontaktpunktenes virksomhet kan evalueres.

Relevante lenker