Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, samfunn og miljø? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Aktsomhetsvurderinger hjelper virksomheter med å unngå og håndtere negativ påvirkning og skade på mennesker, samfunn og miljø. Det handler om å kartlegge, forhindre, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheten håndterer risiko for negativ påvirkning og retter opp skade.

 

Egenvurdering – hvordan arbeider din bedrift med aktsomhetsvurderinger 

 

Trinnene i aktsomhetsvurderinger

Dette trinnet handler om å ha relevante retningslinjer og planer for aktsomhetsvurderinger vedtatt hos ledelsen. Retningslinjer og planer bør omfatte hele virksomheten, leverandørkjeden og forretningsforbindelser. Det er viktig at ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er tydelig plassert og at alle involverte vet hva de skal gjøre. Dette trinnet handler også om å bidra til ansvarlig forretningsdrift hos leverandører og forretningsforbindelser, gjennom avtaler og kontrakter.

Dette trinnet handler om å identifisere virksomhetens mulige og faktiske negative effekt, inkludert i leverandørkjeden, for å kunne prioritere den mest alvorlige risikoen for mennesker, samfunn og miljø. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere risikoområder for grundigere kartlegging og tiltak. Videre handler det om å vurdere hvordan bedriften er involvert i eventuell negativ effekt, for å fastslå riktig respons. Involvering av interessenter er sentralt.

Dette trinnet handler om å håndtere funn fra kartleggingen, ved både å stanse egen negativ påvirkning, og å utvikle og iverksette planer og rutiner for å forebygge framtidig negativ påvirkning.

Dette trinnet handler om å sikre at bedriften har nok informasjon til å vurdere om det som gjøres faktisk fungerer. Gode systemer for å registrere og håndtere informasjon danner også grunnlaget for at virksomheten kan kommunisere eksternt.

Dette trinnet handler om å kommunisere eksternt om hvordan virksomheten håndterer risiko, og om hvordan skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden eller hos andre forretningsforbindelser er håndtert. Kommunikasjon med berørte rettighetshavere er viktig.

Dette trinnet handler om å rette opp skade bedriften har forårsaket eller bidratt til. Det handler også om å sørge for, eller samarbeide om, at de som er skadelidende eller potensielt skadelidende har tilgang til en klageordning for å få sin sak hørt.

Om verktøyet

I egenvurderingen skal selskapet svare ja, nei eller delvis på påstander for hvert trinn i aktsomhetshjulet. Når testen er utført, får brukeren en resultatprofil som viser hvordan de ligger an i arbeidet med hvert trinn i aktsomhetsvurderingene.

Verktøyet er basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For mer praktisk veiledning, se Kontaktpunktets innføringsdokument til OECDs veileder. Det vil være nyttig å ha følgende dokumenter for hånden når man gjennomfører testen:

Publikasjoner kan bestilles uten kostnad hos Kontaktpunktet.

Om funksjoner i verktøyet

Start med å svare på påstandene i trinn en. OBS – for å gå videre til neste steg må du ha svart ja/ned eller delvis på alle  spørsmål. Svarene kan lagres anonymt og man kan gå tilbake til testen.

Klikk på spørsmålstegns-ikonet for informasjonsbokser med mer informasjon, lenker eller forklaring av begrep som er markert med stjerne.

Mer om aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventningen om at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger, for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Selskaper bør kartlegge, forebygge og håndtere negative effekter fra virksomheten, leverandørkjeden og forretningsforbindelser, og kommunisere utad hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere negativ effekt. Kort fortalt; du må forstå de risikoene du er knyttet til, håndtere dem og informere om det du gjør. Les mer om aktsomhetsvurderinger her.

OECDs veiledere for aktsomhetsvurderinger
OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, samt norsk innføring.