Dette kurset vil ikke bli holdt i 2023. Følg med på nettside og Linkedin for eventuelle andre kurs. For relevante kurs og veiledning mht. åpenhetsloven kan det være nyttig å følge med på Forbrukertilsynets nettsider og deres nyhetsbrev.

Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sitt virke? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?

Kontaktpunktets kurs vil ruste norske bedrifter til å kunne møte kravene i åpenhetsloven og internasjonal utvikling på området ansvarlig næringsliv.

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv holder jevnlig kurs for norske bedrifter. Kurset gir en innføring i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og tilrettelegger for diskusjon og erfaringsdeling om beste praksis og relevante spørsmål knyttet til ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Hvorfor

Regjeringen forventer at norsk næringsliv har kjennskap til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

9. juni 2021 vedtok Stortinget åpenhetsloven. Lovens fulle navn er Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovforslaget innebærer en plikt for større selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Disse skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Generelt skal loven fremme selskapers respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid og sikre tilgang til informasjon om risiko for negative konsekvenser og hvordan det håndteres.

Kort om kurset

Kurset består av tre heldagssamlinger, fordelt over en periode på tre-fire måneder. Det forventes at bedriftene deltar aktivt og forbereder seg til hver workshop. Deltakerne får tilbud om egne veiledningstimer utenom kurssamlingene. Det er ikke deltakeravgift.

Kursdeltakerne vil få møte noen av de fremste fagpersonene på området, samt høre beste praksis-eksempler fra andre bedrifter, som vil gi konkrete eksempler på sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og belyse temaer som interessentdialog, arbeidstakerrettigheter, innkjøpspraksis, sertifiseringsordninger og statlige forventninger. Videre vil deltakerne få innsikt i nyttige verktøy for å fortsette dette arbeidet i egen bedrift.

Dersom din bedrift er interessert i å delta, så send en e-post til Kontaktpunktet.

Målsettingen med kurset

Dette kurset vil ruste norske bedrifter til å kunne møte kravene i åpenhetsloven. Målsettingen ved endt kurs er at bedriftene skal kunne svare på hvordan bedriftens virksomhet kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn, og hvordan unngå og redusere skade. Bedriftene skal opparbeide seg kunnskap om og et bevisst forhold til risiko- og aktsomhetsvurderinger. Bedriftene vil også etter endt kurs ha god kjennskap til OECDs retningslinjer, OECDs sektorveiledere og FNs veiledende prinsipper.

Deltakerne vil bli kjent med og lære å bruke ansvarlighetskompasset, et verktøy utviklet av Kontaktpunktet. Det forventes at deltakerne i løpet av kurset forbereder en presentasjon for styre eller ledelse i egen bedrift, og lager en plan for å (videre)utvikle systemer og rutiner for risiko- og aktsomhetsvurderinger i bedriften.

Hvem passer dette kurset for?

Kontaktpunktets kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger er relevant for alle typer bedrifter, uavhengig av sektor og størrelse. Individuell veiledning vil bli tilpasset deltakernes behov.

Hva er metoden aktsomhetsvurdering?

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade på mennesker, samfunn og miljø, forårsaket av egen virksomhet eller gjennom bedriftens leverandørkjeder eller forretningsforbindelser. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Tidligere kurs og tilbakemeldinger

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kurset for faglig innhold og særlig muligheten til å dele erfaringer og diskutere dilemmaer med andre deltakere og innledere. 110 deltakere fra totalt 61 bedrifter har siden 2015 deltatt på dette kurset. Les noen av deres tilbakemeldinger nedenfor.

Kurset var meget nyttig og godt lagt opp av Kontaktpunktet. Kursarrangøren og de inviterte foredragsholderne ga oss god forståelse av OECDs retningslinjer og hvilke på-se ansvar som påhviler oss, også for våre leverandører. Videre fikk vi en grundig introduksjon til veilederen som gir gode råd for hvordan aktsomhetsvurderinger bør gjennomføres.
– Knud Nørve, styremedlem, Juralco AS

For et relativt nytt selskap som Aker Energy var kurset nyttig for å høre om hvordan andre selskaper jobber med strategisk risikostyring. Nettverket fra kurset kom godt med i gjennomføringen av vår første vesentlighetsanalyse til selskapets bærekraftstrategi: Vi søkte innspill fra finansielle aktører på kurset om hvordan de vurderer selskapers ESG-profil.
– Brita Bergland, CSR Advisor, Aker Energy AS

Kurset til Kontaktpunktet var både lærerikt og engasjerende med varierte og gode presentasjoner. Vi har lært mye om retningslinjene, fått et nytt nettverk og gode tips til hvordan vi kan jobbe videre med bærekraft i vår bedrift.
– Kristina Hesjedal Schnell, Risk Manager Norway, TechnipFMC

Ønsker du og din bedrift å delta?
Ta kontakt med Kontaktpunktet.