Gode diskusjoner blant deltakerne.

Kontaktpunktet inviterte onsdag 31. mai offentlige aktører til innføringskurs i metoden Human Rights Due Diligence. Dette er andre gang Kontaktpunktet organiserer dette innføringskurset som drøfter hvilke forventninger som stilles til selskaper når det gjelder respekt for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv.

Det ble et vellykket kurs med gode presentasjoner og diskusjoner om utfordringer knyttet til veiledning om ansvarlig næringsliv, og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Kontaktpunktet gleder seg til videre samarbeid om å fremme ansvarlig næringsliv.

Frode Elgesem, medlem i Kontaktpunktet redegjør for OECDs retningslinjer og UNGP.

Offentlige aktørers veiledning om ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet har de siste to årene arrangert kurs i Human Rights Due Diligence for bedrifter. Etter ønske fra offentlige aktører, arrangerte vi nå for andre gang en kortere variant av dette kurset, slik at de offentlige aktørene har mer inngående kunnskap om hva bedriftene lærer på kursene, og om metoden aktsomhetsvurderinger.

Deltakere fra GIEK, Innovasjon Norge, Difi, GIEK Kredittforsikring, Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, UD, Norfund, og Norad bidro til gode diskusjoner om hvordan vi sammen kan fremme respekt for menneskerettigheter og ha et omforent budskap til norske selskap og aktører.

Seniorrådgiver Janis Bjørn Kanavin (næringsseksjonen, UD) orienterte om regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter som blant annet slår fast at det offentlige skal gi samstemt budskap om ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktets innføringskurs er et ledd i dette arbeidet som er blitt godt mottatt av de ulike deltakerne.

Benedicte Bjerknes fra sekretariatet gjennomgår metoden aktsomhetsvurderinger.

UNGP, OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger

Frode Elgesem, medlem i det norske Kontaktpunktet, gjennomgikk OECDs retningslinjer og UNGP (FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter). Han la spesielt vekt på de tre pilarene i UNGP som er særskilt relevante for offentlige aktører:

  1. Statenes plikt til å beskytte menneskerettighetene
  2. Selskapenes ansvar i å respektere menneskerettighetene
  3. Effektive klageordninger

– Statlige aktører bør gi god og samstemt veiledning til selskaper vi samarbeider med, for å sikre at disse selskapene respekterer menneskerettighetene. Det gjelder oss alle, påpekte Elgesem.

Benedicte Bjerknes fra sekretariatet gjennomgikk metoden aktsomhetsvurderinger som bedriftene lærer på kurset i human rights due diligence.

– Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess der bedrifter skal håndtere negative konsekvenser ved å kartlegge, fatte tiltak for å forebygge, måle fremdrift og rapportere om negative konsekvenser i sin leverandørkjede. OECDs sektorveiledere gir konkrete råd som hjelper med dette arbeidet, påpekte Bjerknes.

Kontaktpunktet arbeider nå med planleggingen av neste kurs for bedriftene. Dersom din bedrift ønsker å delta, så meld gjerne din interesse ved å sende en e-post her.

Vegard K. Neverlien fra Varner presenterer hvordan bedriften jobber med HRDD og ansvarlig næringsliv.

Eksempelbedrift om utfordringer knyttet til ansvarlig næringsliv

Varner er blant bedriftene som i år har deltatt på Kontaktpunktets Human Rights Due Diligence-kurs. De delte sine erfaringer med aktsomhetsvurderinger, og hvordan å hindre krenkelse av menneskerettighetene. Varner drøftet noen av de konkrete utfordringene de står ovenfor, spesielt i forbindelse med økt risiko for bruk av uregistrerte migrantarbeidere i leverandørkjeden.

 

Takk til alle deltakere for engasjementet. Vi ser frem til videre samarbeid!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon.