Behandling av enkeltsaker

Kontaktpunktet tilbyr dialog og mekling når en bedrift blir klaget inn for manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer. Hvis partene ikke blir enige, vil kontaktpunktet vurdere i hvilken grad retningslinjene har blitt fulgt. Kontaktpunktet tar ikke opp saker på eget initiativ, men behandler klager på forespørsel. Når Kontaktpunktet mottar en klage, vurderer det om klagen omhandler forhold som dekkes av retningslinjene, og om det norske kontaktpunktet er rett instans. At Kontaktpunktet tar en sak til behandling, betyr ikke at bedriften ikke har etterlevd retningslinjene.

OECDs retningslinjer angir hvordan kontaktpunktene skal behandle klager. Saksbehandlingen skal være upartisk, forutsigbar, rettferdig og i tråd med retningslinjene. Det norske kontaktpunktet har i tillegg mer detaljerte saksbehandlingsrutiner og etterstreber å følge FNs kriterier for ikke-rettslige klageordninger. I tillegg til retningslinjenes krav om åpenhet, følger kontaktpunktet offentleglova og praktiserer meroffentlighet. All informasjon vil bli offentliggjort, unntatt når det er hjemmel for unntak, for eksempel hvis informasjon kan skade enkeltpersoner eller avsløre forretningshemmeligheter. Kontaktpunktet vil også skjerme detaljer i informasjonsutvekslingen i mekling, men være åpen om meklingsprosessen og utfallet av meklingen. Dette betyr at all korrespondanse med Kontaktpunktet kan bli offentliggjort, dersom noen ber om innsyn i denne. Kontaktpunktet publiserer alle rapporter, inkludert første vurdering av om en sak skal tas til behandling, slutterklæringer og de fremmeklede felleserklæringene. Kontaktpunktet sender pressemelding når en sak er avsluttet.

De fire stadiene i klagebehandlingen