OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

Formålet er å sikre at selskap i utvinningsindustrien kartlegger og håndterer risiko for negativ effekt og skade, gjennom bruk av interessentdialog.

Veilederen har egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere.

Veilederen viser at god interessentdialog kan være en forretningsfordel ved å bidra til:

 • en såkalt «social license to operate» og tilrettelegge for pågående og fremtidige prosjekter i utvinningsindustrien
 • tidlig kartlegging av risiko i utvinningsområdet
 • håndtering av utfordringer i forkant av prosjektet, i stedet for en kostbar prosess for å gjenoppbygge tillit etter at skade har skjedd
 • å unngå kostnader av produksjonsstans eller forsinkelser knyttet til konflikt.

Hovedanbefalingene fra veilederen til bedrifter:

 • Interessentdialog må innarbeides i prosjektplanleggingen og den daglige driften
 • Dialogen må gi berørte parter reell innflytelse på avgjørelsesprosesser
 • Det er viktigere å involvere de gruppene som berøres mest av din virksomhet, enn de som roper høyest
 • Konsultasjoner er en kontinuerlig prosess

Spesielle hensyn ved etablering i urfolksområder:

 • OECDs retningslinjer forventer at bedrifter gjennomfører konsultasjoner med berørte grupper, herunder urfolk.
 • Urfolk er en utsatt gruppe. Internasjonale konvensjoner slår fast behovet for å beskytte urfolks kultur og verdier, inkludert deres tradisjonelle virke.
 • Bedrifter som etablerer seg i urfolks områder, skal ta spesielt hensyn til urfolks rett til å bevare sitt tradisjonelle virke, og urfolk skal konsulteres i saker der de er berørt.
 • Interessentdialog bør ha som mål å oppnå berørte parters frie og informerte samtykke (såkalt FPIC), også før utforskning tar til. Avtaler og møter bør dokumenteres og informasjon deles på et språk partene forstår. Det bør avtales hvordan berørte parter skal ha nok ressurser til å delta i forhandlinger, kompensere for utgifter ved deltakelse og for eksempel hyre inn en ekstern tilrettelegger.
 • Bedrifter bør ta sikte på å unngå eller minske negative konsekvenser, og utarbeide avtaler på hvordan negative effekter kan avbøtes, for eksempel gjennom kompensasjon.

Denne siden finnes også på samisk.

 

Relevante lenker

 • Veilederen i sin helhet: OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector (engelsk) (norsk) (samisk)
 • Brosjyre om veilederen (engelsk)
 • OECDs ressursside om veilederen (engelsk)