OECD lanserte 10. mai en veileder for konsultasjoner med berørte parter innen utvinningsindustrien.
«OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector». En god interessentdialog er en forretningsfordel, da den kan gi en «social license to operate» hos berørte parter. Veilederen fra OECD er et verktøy for å identifisere og håndtere risiko knyttet til interessentdialog/konsultasjoner. Formålet er å sikre at selskap unngår å forårsake skade, og avhjelper skade som har oppstått. Dette er i tråd med forventningene i OECDs retningslinjer. Veilederen har et eget kapittel om konsultasjoner med urfolk.

Det er strategisk å identifisere risiko før igangsettelse av et prosjekt. Dette vil redusere faren for å måtte håndtere uventede konflikter og forsinkelser. Det er også mer krevende å bygge opp ny tillitt hos berørte parter etter at en konflikt har oppstått, enn hvis man har opprettet en god dialog i forkant. En solid konsultasjonsprosess kan også forebygge skader på omdømme og ekstrakostnader som oppstår dersom driften blir forsinket av konflikter.

Hovedanbefalingene fra veilederen er:
• Interessentdialog må innarbeides i prosjektplanleggingen og den daglige driften på en måte som gir berørte parter reell innflytelse på avgjørelsesprosesser.
• Det er viktigere å identifisere og involvere gruppene som berøres mest av din virksomhet, enn dialog med de mest innflytelsesrike.
• Konsultasjoner er en kontinuerlig prosess.

OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-forside Nyttige og konkrete råd for bedrifter innen utvinningsindustri
Kontaktpunktet anser det prisverdig at OECD, i samråd med en rekke relevante aktører, arbeider med konkret rådgiving til utvalgte sektorer, denne gang utvinningsindustrien. I Norge vil det særlig være bedrifter innen olje- og gass og gruveindustri som kan ha nytte av denne veilederen. Den er også relevant for bedrifter som leverer varer og tjenester til utvinningsindustrien og for investorer.
Det er særlig nyttig at OECD-veilederen har et eget kapitel om konsultasjoner med urfolk. Kontaktpunktet har behandlet flere saker hvor urfolks rettigheter har vært et sentralt element. Veilederen gir råd om hva slags aktsomhetsvurderinger som forventes av bedrifter som etablerer seg i urfolks områder, og hvordan bedrifter best kan ta hensyn til urfolks spesielle rettigheter. Det er nyttig. Det er også egne vedlegg om konsultasjoner med kvinner, arbeidstakere/fagforeninger og småskala-gruvearbeidere.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi tar sikte på å arrangere et møte i løpet av høsten for å presentere veilederen mer i detalj.