I tillegg til å etterleve nasjonal lovgivning, bør bedrifter:

  • Unngå å forårsake, medvirke til eller gjennom forretningsforbindelser være innblandet i brudd på menneskerettigheter, miljøskader og bestikkelser. Graden av tilknytning til menneskerettighetsbruddet, miljøskaden eller bestikkelsen avgjør hvordan bedriften bør gå frem. Potensielle konsekvenser skal forebygges eller reduseres, mens faktisk inntrufne negative konsekvenser skal utbedres.
  • Foreta aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, og gjøre rede for hvordan disse konsekvensene håndteres. Innhold og omfang av aktsomhetsvurderinger avhenger av den konkrete situasjonen, og bør tilpasses størrelsen på foretaket/prosjektet, det generelle risikonivået og andre spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt.
  • Sørge for at berørte interessenter får reell anledning til å fremme sine synspunkter og bli tatt hensyn til i planleggings- og beslutningsprosesser i tilknytning til prosjekter eller annen virksomhet som kan få betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet.
  • Samarbeide tett med lokalsamfunn, skape arbeidsplasser og legge til rette for opplæringsmuligheter for ansatte. Å etablere et godt forhold til arbeidere er spesielt viktig.
  • Ta i bruk gode prinsipper og god praksis for eierstyring og selskapsledelse.

 Relevante lenker