Obs – denne siden er flere år gammel.

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter har som målsetting at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning om ansvarlig næringsliv og Regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. På denne siden finner du informasjon om offentlige aktører som gir støtte til næringsfremme og deres krav og veiledning om samfunnsansvar og menneskerettigheter.

Logo-collage

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar

Samfunnsansvar omfatter en rekke ulike saksområder knyttet til hvordan selskapers virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, herunder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og miljø, antikorrupsjon og åpenhet. Dette slås fast bl.a. i Regjeringens eierskapsmelding.

 

Her kan du få veiledning om følgende:

  • Offentlige aktører som gir støtte til næringsfremme og gir veiledning om samfunnsansvar og menneskerettigheter
  • Kort om aktøren og dens formål
  • Informasjon om støtteordninger
  • Forventninger og krav til samfunnsansvar, inkludert respekt for menneskerettigheter

Internasjonale standarder

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter viser til FNs veiledende prinsipper (UNGP) som slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, gjennom å ha en offentlig kjent strategi eller policy, ved å gjennomføre og følge opp aktsomhetsvurderinger, og gjennom å bidra til at de som berøres av selskapets aktiviteter konsulteres og får mulighet til å klage. Regjeringen forventer at norske selskaper gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet og utviser aktsomhet. Les mer om aktsomhetsvurderinger her.

Offentlige aktører med støtteordninger til næringsfremme

Handlingsplanen viser til forutsetninger for offentlig støtte til næringsfremme og næringsutvikling. Følgende offentlige aktører gir næringslivsstøtte og veiledning om samfunnsansvar: