Nordisk-baltisk nettverksmøte i vinden, med kontaktpunktene fra Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. Kontaktpunktene i Latvia og Litauen kunne dessverre ikke delta denne gangen. Bak troner Harpa, Reykjaviks vakre konserthus.

De nordisk-baltiske kontaktpunktene har siden 2018 hatt årlige nettverksmøter for å dele informasjon og erfaringer og for å lære av hverandre. Kontaktpunktene har ulik organisering, ressurstildeling og størrelse og har god nytte av å bli bedre kjent med hverandre. I år møttes nettverket i Reykjavik 22.-23. mai.

Like oppgaver, ulik kontekst

Utveksling av erfaringer gir nyttige innspill til de ulike kontaktpunktenes arbeid.

Alle kontaktpunkt har som oppgave å promotere OECDs retningslinjer og håndtere klagesaker mot selskaper, men opererer samtidig innenfor en landspesifikk kontekst. Det er nyttig og lærerikt å høre om hvordan de ulike kontaktpunktene møter utfordringer og muligheter relatert til felles oppgaver. Det nordisk-baltiske nettverket har blitt en trygg og uformell arena hvor de involverte kontaktpunktene både er til støtte og inspirasjon for hverandre.

Islands kontaktpunkt skapte en god ramme for nettverksmøtet, f. v: Ragnheidur Gudnadottir, Harpa Theodorsdottir og Soldis Ros Simonsdottir.

Blant temaer som ble tatt opp var å sørge for ekspertise både internt i kontaktpunktene og eksternt. Flere kontaktpunkt har utfordring med hyppig utskiftninger. Det er derfor viktig å sikre kompetanseoverføring til nye personer i kontaktpunktene. Miljøer og institusjoner med ekspertise på ansvarlig næringsliv utenfor kontaktpunktene, som viktig ressurs, ble også tatt opp. Betydning av fagforeninger ble presentert av LOs medlem i Sveriges kontaktpunkt, Åsa Törnlund.

Norges bidrag

Norges kontaktpunkt delte ut fersk engelsk versjon av årsrapport for 2022 og fortalte om sitt arbeid på flere områder. Sammen med Danmarks kontaktpunkt presenterte Kontaktpunktet klagesaker som har fått mye oppmerksomhet, henholdsvis Bestseller og Telenor I og II, samt gjennomgående tema for klagesaker siden 2011 og erfaring med bruk av eksterne meklere i de siste årenes mer komplekse klagesaker.

Åse Sand fra Kontaktpunktets sekretariat presenterte hovedfunn fra Kontaktpunktets næringslivsundersøkelser.

Nettverket fikk en forhåndssmak av hovedfunn fra ny næringslivsundersøkelse, som lanseres 12. juni (påmelding her). Kontaktpunktet fortalte også om hvordan det arbeider for å nå ut til bedrifter, gjennom kurs, egne og andres arrangementer og ved å utvikle verktøy for ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Kontaktpunktet har nå ulike verktøy, som ansvarlighetskompasset, norsk innføringsveileder til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, digitalt verktøy for aktsomhetsvurderinger, kort video med innføring i de seks trinnene i aktsomhetsvurderinger og dilemmasamling med 22 dilemmaer relatert til menneskerettigheter, anstendig arbeid og korrupsjon. Flere av verktøyene har blitt tatt i bruk eller videreformidlet av andre kontaktpunkt.

Seminar hos EU-delegasjonen

Norges kontaktpunkt ble også invitert til å delta på et eksternt seminar, «Sustainable Value Chains- from voluntary measures to legislation», i regi av Sveriges ambassade og EUs delegasjon til Island, om lover og reguleringer med hensyn til bærekraft og ansvarlig næringsliv. Norge presenterte åpenhetsloven og Kontaktpunktets verktøy for aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv, som omtalt ovenfor.

Cecila Ekholm og Frode Elgesem, fra hhv. Sveriges og Norges kontaktpunkt, ga en oversikt over hvor bedrifter kan finne nyttig informasjon og verktøy for arbeid med aktsomhetsvurderinger, på seminar i regi av EU-delegasjonen til Island og Sveriges ambassade.
Beate Ekeløve-Slydal, sivilsamfunnets medlem i Kontaktpunktet, og Åsa Törnlund, internasjonal sekretær i LO i Sverige og medlem av Sveriges kontaktpunkt, deltok både på nettverksmøtet og seminar hos EU-delegasjonen.