Det norske OECD Kontaktpunkt har avsluttet fire saker siden det nye kontaktpunktet startet opp etter omorganiseringen 1. mars 2011.

  • Disse fire sakene utgjør 23,5 prosent av alle de 17 avsluttede i OECD-systemet i 2011/2012, og 50 prosent av alle norske saker siden vi begynte å behandle slike klager i 2000. Norge har siden 2000 avsluttet åtte av totalt 170 avsluttede saker i OECD.
  • Det er bare to kontaktpunkt av totalt 44 i OECD systemet som er faglig uavhengig av sin regjering; Nederland og Norge. Danmark vurderer også å gjøre sitt kontaktpunkt uavhengig.
  • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for første vurdering av nye klagesaker er nå nede på tre måneder i tråd med våre nye prosedyrer.
  • Det norske kontaktpunktet har innvilget 100 prosent av innsynsbegjæringer fra journalister og andre siden det nye kontaktpunktet ble opprettet 1. mars 2011.
  • Kontaktpunktet jobber med å oppfylle nynorsk-kvota med 25 prosent av materiale på sidemål. I 2011/2012 publiserte vi en slutterklæring på nynorsk. Kontaktpunktet er også i ferd med å utvikle informasjonsmateriell på samisk.
  • Kontaktpunktet brukte bare 75 prosent av sin finansielle bevilgning i 2011.