oslobørslogo norsiflogoRapportering og åpenhet er viktige elementer i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og en rekke investorer legger vekt på risikoforhold knyttet til samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger. Det kan dreie seg om miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder, skatt og konkurranseforhold. Oslo Børs har sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) utarbeidet et utkast til veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Frist for å komme med kommentarer er mandag 4. juli kl.9.00. Kontaktpunktet syns det er prisverdig at Oslo Børs og Norsif prioriterer og vektlegger dette. Se vår tidligere artikkel om rapportering her.

Utkast til veiledningen viser til at:
«Det er lagt vekt på at selskapene som ønsker å benytte veiledningen skal oppleve at denne er praktisk samtidig som den ikke innebærer et omfattende merarbeid. Det er tenkt at selskapene selv tilpasser rapporteringen basert på størrelse, virksomhet og ønsket grad av rapporteringsnivå. Formålet med veiledningen er å vise hvordan samfunnsansvarsrapportering kan gjøres på en praktisk måte, samtidig som behovene til både utsteder og investorene ivaretas.»

Det sies videre at: «Selskaper som gir pålitelig og fullstendig informasjon om hvordan de håndterer samfunnsansvar muliggjør en riktigere investeringsvurdering og kan oppleve at de lettere tiltrekker seg investorer i konkurranse med selskaper som ikke har slikt fokus. På denne måten kan rapportering og åpenhet vise seg å utgjøre en forretningsfordel for selskaper.»

Oslo Børs veiledning figur

Rapporteringsprosessen i veiledningen er basert på G4-retningslinjene for samfunnsansvarsrapportering til det globale rapporteringsinitiativet GRI. Dette er et rapporteringsrammeverk som allerede benyttes av flere selskaper på Oslo Børs. Der legges det opp til at selskap starter med en vesentlighetsanalyse, som innebærer en kartlegging av hvilke muligheter og risikoer selskapet står ovenfor, samt hvem som er selskapets viktigste interessenter og hva disse er mest opptatt av. En slik analyse vil gi selskapet et solid utgangspunkt for å kunne identifisere de mest forretningskritiske områdene og vil gi føringer for relevante indikatorer som skal følges opp.

Oslo Børs er partner i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock Exchanges initative (SSE). SSE arbeider for at børser, investorer, myndigheter og selskaper i samarbeid skal fremme økt åpenhet i kapitalmarkedet om forhold rundt samfunnsansvar og bidra til langsiktige, bærekraftige investeringer. Dette innebærer blant annet tiltak for å oppnå en bedre rapportering om samfunnsansvar fra noterte selskaper.

Innspill til høringen sendes til mailto:consultation@oslobors.no innen mandag 4. juli 2016 kl 9.00.
Oslo Børs Høringsbrev og Veiledning om rapportering av samfunnsansvar_Oslo Børs.