20-års markering

OECD markerte 20-årsjubileet for nasjonale OECD-kontaktpunkt med et webinar og lansering av rapporten «National Contact Points for Responsible Business Conduct – Providing access to remedy. 20 years and the road ahead». Klikk her for å laste ned rapporten.

 

Rapporten viser til styrker og svakheter ved ordningen. En rekke nasjonale kontaktpunkt har bidratt betraktelig til å løse klagesaker, som er relevant for andre land, myndigheter og næringsliv. Ordningen har bidratt til oppreising for ofre og sikret rettigheter til arbeidstakere og utsatte grupper. Disse gode resultatene overskygger dessverre ikke utfordringene. En rekke kontaktpunkt fungerer ikke godt nok. For å klare å håndtere økte utfordringer og kompleksitet i spørsmål rundt ansvarlig næringsliv, særlig i håndteringen av klagesaker, er det viktig at kontaktpunktene blir styrket.

Paneldebatt: Viktige resultater av Kontaktpunktenes arbeid, men også utfordringer

Leder av Norges kontaktpunkt, Frode Elgesem, satt i panelet på 20-års markeringen. Han trakk frem eksempler på hvordan kontaktpunktenes klagebehandling har bidratt til resultater i form av oppreisning og endringer i selskapers rutiner og adferd mot et ansvarlig næringsliv. Rapporten inneholder eksempler på 20 klagesaker som har ført til konkrete resultater, hvorav to er saker behandlet av det norske Kontaktpunktet. Elgesem viste også til at det norske kontaktpunktet har utarbeidet et eget kompendium om ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktordningen.

Paneldiskusjon med fire personer fra OECD, Norges Kontaktpunkt, BIAC og TUAC
Panel ledet av OECDs Cristina Tebar Less med Winand Quaedvlieg fra BIAC, Frode Elgesem fra Norges Kontaktpunktet og Blake Harwell fra TUAC.

Kontaktpunktene – ekspertorgan for ansvarlig næringsliv

Leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, Christina Kaufmann, fokuserte i sitt åpningsinnlegg på at rapporten viser at ordningen har gitt en rekke resultater i form av oppreisning og avtaler. Det er totalt 49 kontaktpunkt, 16 flere enn da ordningen ble opprettet for 40 år siden. Disse har håndtert over 500 klager i mer enn 100 land. Verden har endret seg enormt på denne tiden. Det er økt kompleksitet i sakene – med et spekter av temaer som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, finans, miljø, klima og skatt.

Kontaktpunktene bør optimalt sett kunne fungere som ekspertorgan for ansvarlig næringsliv. Men ordningen har betraktelige svakheter, med stort sprik mellom kontaktpunktenes kompetanse og ressurser. Dette bidrar til å svekke systemet og undergraver prinsippet om like konkurransevilkår for næringslivet. Det er viktig at myndighetene følger opp sine OECD-forpliktelser og sørger for at Kontaktpunktene er velfungerende og har tilstrekkelige ressurser og kompetanse.

BIAC og TUAC – gode resultater, men også utfordringer

BIAC trakk særlig frem det positive for selskap å delta i kontakptunktenes klagesaksbehandling, ved at det er en åpen og tilgjengelig ordning med konstruktiv dialog og et fremadrettet perspektiv som stimulerer til interne endringer i selskaper. Utfordringen er en rekke svake kontaktpunkt.

TUAC sa at deres undersøkelser har vist at mellom 2,5 og tre millioner arbeidstakere har dratt nytte av avgjørelser i kontaktpunktordningen. To av fem klagesaker omhandler organisasjonsfrihet, som har ført til avtaler. Dette er en viktig milepæl, som ikke kunne oppnås på annen måte, sa TUAC. De viste til at selv om ordningen har oppnådd mye, er det dessverre også mange saker som ikke har ført til dialog, og for mange saker blir avvist av Kontaktpunktene.

Myndigheters handling må til.

Myndighetene i de 49 landene som har forpliktet seg til retningslinjene har gjort det med mål å bidra til like konkurransevilkår, og «functional equivalence» i ordningen. Men det er en lang vei dit. OECD-rapporten viser til at myndigheter kan og bør investere mer i Kontaktpunktene, gjennom å sørge for at de har kompetent personell, ressurser og en adekvat organisering.

Les mer om hvordan de ulike kontaktpunktene opererer i rapporten. Se særlig Annex B som gir oversikt over Kontaktpunktenes organisering: «Key data on NCPs (2019)».

OECD watch lanserte evaluering av de 49 kontaktpunktene

I forbindelse med 20-års markeringen lanserte OECD watch en rapport som sammenligner hvordan de 49 kontaktpunktene fungerer og etterlever prinsippene i Retningslinjene. Norges Kontaktpunkt kommer godt ut i undersøkelsen, men har notert oss noen forbedringspunkter, som å publisere vår virksomhetsplan.

Se webinaret på YouTube

Hele webinaret er tilgjengelig på Youtube, og alle dokumenter og informasjon om de ti eksemplene på klagesaker finner du ved å klikke her.