Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventninger om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. God praksis er at selskapet gjør aktsomhetsvurderinger slik at en har en forståelse av om bedriften forårsaker, bidrar til, eller er direkte forbundet (gjennom varer eller tjenester fra forretningsforbindelser) med den negative påvirkningen. Dette kan skape en stor endring i hvordan selskapet utøver sin virksomhet. Ved å opptre ansvarlig kan selskapene sørge for at de styrker sitt arbeid med FNs bærekraftsmål gjennom sin egen virksomhet, i leverandørkjeden sin og forretningsforbindelser.

Bærekraftsmålene har liten effekt på hvordan selskaper arbeider med bærekraft

En studie publisert av Oxfam i 2018 som omhandlet 76 av verdens største selskaper viste at tre år etter at selskapene hadde identifisert hvilke bærekraftsmål de ønsket å jobbe med, likevel ikke hadde bidratt til endringer i hvordan de jobbet med bærekraft. Dersom selskaper implementerer ansvarlighet kan det hjelpe bedriftene i å operasjonalisere bærekraftsmålene og sørge for at de forholdene med størst betydning vil bli prioritert. Arbeidet må tilpasses virksomheten, særlige risikoer og den konteksten man opererer i.

Verktøykasse for å integrere bærekraftsmålene i din virksomhet

Det finnes mange gode hjelpeverktøy for bedriftene i dette arbeidet, OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper og ILOs kjernekonvensjoner er blant disse. For å bli inspirert og lære av andre selskaper vil vi også anbefale SHIFT sin rapport «Human Rights Opportunity». Denne viser på en praktisk og inspirerende måte hvordan selskaper og andre interessentgrupper har bidratt positivt til FNs bærekraftsmål ved å maksimere den positive effekten på mennesker, miljø og samfunn.

Rapporten viser til 15 eksempler / case fra virkeligheten som viser hvordan bedrifter som har satt menneskelige hensyn først, har bidratt til bærekraftsmålene på fire områder; Levelønn, tvangsarbeid, likestilling og landrettigheter. Rapporten viser til at bedrifter virkelig kan endre livene til millioner av arbeidere, deres familier og lokalsamfunn ved å gå lengre enn kun å følge UNGP. Rapporten trekker frem at hvordan bedrifter bruker hele sin verdikjede kan ha en stor virkning på mer enn tilgangen og kvaliteten på naturressurser, men også på mennesker og samfunn. Rapporten viser også til forbedringer i produktivitet, turnover og resultater ved at selskapene går fra ord til handling. Eksemplene er hentet fra ulike industrier som te, tekstilproduksjon, diamantvirksomhet, gruvedrift og IT sektoren.

Et eksempel er HP som sammen med organisasjonen Veritè som er en sivilorganisasjon som jobber for å hindre arbeidsrettighetsbrudd i verdikjeden ved å gi anbefalinger og finne løsninger for selskapenes ulike utfordringer.   HP lanserte i samarbeid med Verité en egen «Foreign Migrant Worker Standard». Denne adresserer faren for tvangsarbeid blant migrantarbeidere som er rekruttert gjennom rekrutteringsselskaper. HP sin standard er bygget på forskning og et dedikert program som takler disse konkrete utfordringene. De har for eksempel mottatt råd og støtte fra Verité på hvordan jobbe med rekrutteringsselskap, hatt dialogmøter med ulike aktører, og skapt en arena hvor deltagerne kan dele beste praksis. Dette viser hvordan HP gjennom kartlegging av verdikjeden og arbeidstakerforhold kan hindre tvangsarbeid og bidra til levelønn og dermed bidrar til flere bærekraftsmål.

I rapporten fra SHIFT gis det anbefalinger til at selskapene utvikler en helhetligstrategi for bærekraftsmålene samtidig som de 1) Identifiserer de største risikoene og påvirkning for selskapet 2) hvordan kan selskapet bruke deres forretningskompetanse og fortrinn til å utvikle produkter og tjenester som er fordelaktig for mennesker og planeten. Bærekraftsmålene kan være et godt utgangspunkt for disse vurderingene, og rapporten legger også vekt på viktigheten av innovasjon
For å lese mer om HP sitt arbeid og andre eksempler kan du  klikke her. Rapporten i sin helhet kan leses her og inspirere flere bedrifter til å gjøre lignende innretning av ansvarlighet i sitt arbeid med bærekraftsmålene.

I rapporten fra SHIFT gis det anbefalinger til at selskapene utvikler en helhetligstrategi for bærekraftsmålene samtidig som de 1) Identifiserer de største risikoene og påvirkning for selskapet 2) hvordan kan selskapet bruke deres forretningskompetanse og fortrinn til å utvikle produkter og tjenester som er fordelaktig for mennesker og planeten. Bærekraftsmålene kan være et godt utgangspunkt for disse vurderingene, og rapporten legger også vekt på viktigheten av innovasjon.  Rapporten i sin helhet kan leses her og inspirere flere bedrifter til å gjøre lignende innretning av ansvarlighet i sitt arbeid med bærekraftsmålene.