Kontaktpunktene i Norge og Sverige publiserte i dag sin slutterklæring i klagesaken mellom Jijnjevaerie sameby og Statkraft. Det sentrale i klagen var hvorvidt Statkraft hadde tatt hensyn til Samebyens interesser og respektert deres menneskerettigheter i forbindelse med sitt vindkraftprosjekt i Jämtland. Dette inkluderer å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsfeltet og å gjennomføre konsultasjoner med Samebyen.

Kontaktpunktene har ikke funnet grunnlag for å konkludere med manglende etterlevelse fra Statkraft av OECDs retningslinjer. På enkelte punkt har Kontaktpunktene pekt på områder der det er rom for forbedringer, bl.a. at Statkraft kan arbeide på en måte som enda tydeligere fremmer urbefolkningers rettigheter og gjennomføring av OECDs retningslinjer. Kontaktpunktene anbefaler partene å vise ny vilje til å fremforhandle en avtale om videre utvikling av vindkraftprosjektene, omfang, utbredelse og kompensasjnsordninger.

Les Pressemeldingen om saken.

Les Slutterklæringen.

Andre dokumenter i saken.