Dette er første gang et kontaktpunkt har behandlet en klagesak om klima og Parisavtalen. Det nederlandske kontaktpunktet uttaler i sin slutterklæring at for å etterleve OECDs retningslinjer må ING og andre kommersielle banker bestrebe seg på å formulere konkrete klimamål for sine finanstjenester der dette er relevant. Målene må samordnes med nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser, og blant disse er Parisavtalen den mest relevante.

Klagerne ønsker åpenhet om og klare mål for klimagassutslipp

Organisasjonene Oxfam Novib, Greenpeace Netherlands, BankTrack og Friends of the Earth Netherlands klaget ING inn til Kontaktpunktet i Nederland i mai 2017. Organisasjonene viste til at ING investerer i en rekke selskaper og prosjekter med store klimagassutslipp og at INGs portefølje ikke samsvarte med eller bidro til målene i Parisavtalen. Organisasjonene hevdet at ING ikke etterlevde følgende kapitler i OECDs retningslinjer: kapittel III Offentliggjøring av opplysninger; kapittel VI Miljøvern; kapittel VIII Forbrukerinteresser.

ING er en global finansinstitusjon med hovedkontor i Amsterdam. Selskapet har sin hovedvirksomhet innen banktjenester, kapitalforvaltning og forsikring og er tilstede i mer enn 40 land.

Klageprosessen konsentrerte seg om tre hovedspørsmål: 1) Er ING villig til å måle og offentliggjøre sitt totale karbon-fotavtrykk, direkte og indirekte gjennom sine investeringer; 2) Er ING villig til å offentliggjøre konkrete og målbare måsettinger; 3) Er ING villig til å redusere sine indirekte klimagassutslipp og styre etter Parisavtalen.

ING vil styre portefølje i retning av Parisavtalen

I sin slutterklæring erkjenner det nederlandske kontaktpunktet at banker som ING møter store utfordringer i utvikling av egnede metoder for å måle klimagassutslipp, og dermed også i fastsetting av mål. Kontaktpunktet viser til at ING var i gang med å utvikle målemetoder før klagen ble sendt inn og anerkjenner at ING gjennom klageprosessen har forpliktet seg til å styre sin portefølje i retning av målene i Parisavtalen og INGs intensjon om å sette konkrete delmål. Kontaktpunktet oppfordrer ING til å følge opp dette og offentliggjøre delmålene.

God prosess: Partene vil fortsette dialog framover

Det nederlandske kontaktpunktet slår fast at meklingen mellom partene har vært en god prosess, hvor ING har vist en konstruktiv holdning, og partene har kommet til enighet og vil fortsette dialogen framover. Kontaktpunktet mener derfor at det ikke er hensiktsmessig, for videre dialog og samarbeid mellom partene, å konkludere om ING har etterlevd retningslinjene eller ikke. Det anbefales derimot at det gjennomføres en evaluering av dialogen i 2020.

Partene har kommet til enighet på flere områder:

  • INGs tilnærming til utvikling av metoder for å måle, fastsette målsettinger og styre bankens klimaavtrykk er innovativ og en positiv utvikling
  • Det er viktig å styre etter sluttmålene og å fastsette og offentliggjøre delmål
  • ING forpliktet seg i desember 2017 å fase ut nesten alle investeringer i kullindustrien innen 2025 og ikke investere i nye kulldrevne kraftverk
  • ING og klagerne vil sammen oppfordre den nederlandske regjeringen til å be Det internasjonale energibyrået til så snart som mulig å utvikle relevante modeller for hvordan begrense global oppvarming til under 1,5 grad.

Vi setter pris på at Kontaktpunktet har tilrettelagt for denne dialogen. Vi er også takknemlig for organisasjonenes vilje til å bidra til en forståelse mellom oss og for å arbeide sammen med oss. En sak vi alle er enige om er behovet for at banker handler overfor klimaendringene.Arnaud Cohen Stuart, etikkansvarlig i ING (pressemelding)

Vi er glade for denne gjennomtenkte konklusjonen fra det nasjonale kontaktpunktet, som stadfester at banker, for å etterleve OECDs retningslinjer, må sette konkrete klimamål for at deres finanstjenester skal være i tråd med Parisavtalen. Det betyr at banker i Nederland og i utlandet må jobbe hardt for dette. Det er også bra at Kontaktpunktet for første gang tar en tydelig posisjon på klimamålene.Peter Ras, seniorrådgiver i Oxfam Novib (pressemelding)