Om lag halvparten oppgir at de har internasjonal virksomhet, herunder morselskap eller datterselskap i utlandet, import, eksport og andre utenlandsinvesteringer. Myndighetene forventer at norske bedrifter følger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. De inneholder bl.a. anbefalinger om hvordan bedrifter bør håndtere arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon og menneskerettigheter.

Kamilla H. Kolshus – sekretariatsleder. (Foto: UD)

Resultatene fra 2013 viser at kjennskapen til OECDs retningslinjer har økt betydelig fra en av ti i 2011 til seks av ti i 2012 og 2013. Bedriftene har i ganske stor grad interne retningslinjer som dekker viktige områder i OECDs retningslinjer. For eksempel har ni av ti bedrifter retningslinjer som dekker HMS og arbeidsforhold, mens seks av ti har retningslinjer som dekker menneskerettigheter.

 

 

Ønsker råd om praksis

– Vår siste undersøkelse bekrefter at mange bedrifter har interne retningslinjer for eksempel for HMS og menneskerettigheter, men en av tre sier samtidig at det er behov for veiledning om hvordan samfunnsansvar skal følges opp i praksis, sier sekretariatsleder Kamilla H. Kolshus.

– Å jobbe godt med samfunnsansvar er krevende, og vår erfaring er at selv de beste kan trå feil. Det handler ikke om å garantere at alt er i orden i egen virksomhet eller i leverandørkjeden til enhver tid. Bedrifter forventes å kartlegge risiki og vise hvordan man håndterer disse. God dialog med ansatte og andre mennesker som er berørt av virksomheten og med sivilsamfunnsorganisasjoner som kritisk overvåker virksomheten, er ofte lurt, legger rådgiver Mari Bangstad til.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat i juni 2013 og rapporten er levert av Ipsos MMI.

Norge er som OECD-medlem forpliktet til å gjøre OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv kjent og til å etablere et kontaktpunkt som skal søke å løse saker om påståtte brudd på retningslinjene gjennom dialog og mekling. Det norske kontaktpunktet er utnevnt av regjeringen etter anbefalinger fra NHO, LO og ForUM. Kontaktpunktet er uavhengig av regjeringen og administrativt underlagt Utenriksdepartementet, der sekretariatet er ansatt. 46 land har et slikt OECD kontaktpunkt.