Kort informasjon om aktøren GIEK utsteder garantier på vegne av den norske stat. GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport, sikre lokal verdiskapning og være en god finansiell partner og rådgiver for norske eksportører. GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)​
Målgruppe Garantiene er for norske eksportbedrifter og utenlandske kjøpere. De dekker både politisk og kommersiell risiko for deler av lån utstedt av private banker eller Eksportkreditt Norge.
Hva slags krav og forventninger stilles om ansvarlighet
  • Risikovurderinger av sosiale (inkludert menneskerettigheter) og miljømessige forhold kreves for alle transaksjoner. Disse vurderinger brukes til å klassifisere prosjekter som A, B eller C, der A har høyeste grad av risiko.
  • A-klassifiserte prosjekter må ha en godkjent miljømessige og sosiale konsekvensutredning (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment) som offentliggjøres minst 30 dager før utstedt garanti. Det vil også kreves en ESAP (Action Plan) om hvordan identifisert risiki skal håndteres, som brukes til oppfølging av prosjektet. GIEK vil foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.
  • For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. Informasjon av disse prosjekter vil også bli offentligjort.
På hvilket tidspunkt i prosessen med støtteordninger stilles hvilke krav?
  • På søknadstidspunktet skal eksportør innlevere dokumentasjon i form av blant annet; spørreskjema, Policy/prosedyrer dokumenter og hvor relevant (A eller B prosjekter), en miljø- og sosial konsekvensvurdering (ESIA) samt en tiltaks plan (Environmental and Social Action Plan – ESAP).
  • Dersom tilstrekkelig informasjon ikke er klart innen poliseutstedelse vil den bli gitt med visse betingelser, f.eks at en ESIA og ESAP være ferdigstilt før første utbetaling, jevnlig kontrollrapporter i løpet av prosjektets levetid, osv.
Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Nettside med mer informasjon GIEKs side om ansvarlig næringsliv/samfunnsansvar