Om oss

Norges nasjonale kontaktpunkt

Nye medlemmer fra 1. mars 2015
Fra 1. mars 2015 er følgende utnevnt som medlemmer av Kontaktpunktet:
Ola Mestad, leder, og medlemmer Synne Homble, Frode Elgesem og Gro Granden.

Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning. Hvordan kontaktpunktene er organisert, varierer fra land til land.

Det norske Kontaktpunktet er opprettet som et faglig upartisk rådgivende organ med fire medlemmer. Kontaktpunktet skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene, og skal bidra med råd og veiledning i enkeltsaker. Medlemmene i utvalget utnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på forslag fra henholdsvis NHO, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse.

Ola Mestad (Leder)

Ola_Mestad_web

Kontakt

E-post: ola.mestad@jus.uio.no

Professor dr. juris ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, fra 2000. Han har tidligere mangeårig erfaring som advokat i advokatfirmaet BA-HR, der han særlig arbeidet med petroleumssektoren. Nå arbeider han hovedsakelig med internasjonal handels- og investeringsrett i tillegg til petroleumsrett, kontraktsrett, EØS-rett og statsrett.  Ola Mestad var medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) fra 2004 og ledet rådet 2010-14. Han er leder for Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 1814-2014. Mestad er ad hoc-dommer i EFTA-domstolen i Luxemburg og blir brukt som voldgiftsdommer i norsk og internasjonal voldgift.

Han har utgitt bl.a.:
Ola Mestad: Statoil og statleg styring og kontroll. Sjørettsfondet 1985.
Ola Mestad: Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. Universitetsforlaget 1991
Gro Nystuen, Andreas Føllesdal & Ola Mestad (eds): Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment. Cambridge University Press 2011.
Ola Mestad (red.): Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. Pax forlag 2013.

Synne Homble (Medlem)

Synne_Homble_web

Kontakt
E-post: synne.homble@gmail.com

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Homble er konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner i NSB-konsernet. Før det var hun konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner i Cermaq Group og hadde ulike lederstillinger i Cermaq fra 2006 – 2016. I Cermaq arbeidet hun blant annet mye med utvikling av bærekraftsrapportering og standarder for samfunnsansvar. Fra 1998 til 2006 var Homble advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Homble er nestleder i styret i Statnett SF.

Frode Elgesem (Medlem)

Frode_Elgesem_web

Kontakt
E-post: frode@advokatelgesem.no

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra King´s College, University of London. Elgesem er partner i Elgesem Advokatkontor AS. Elgesem har mer enn 25 års erfaring som advokat, både fra Regjeringsadvokaten og advokatfirmaene Hjort og Thommessen. Han er en erfaren prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett fra 1995, i tillegg til at han bistår sentrale norske virksomheter med håndtering av compliance-spørsmål, med fokus på næringsliv og menneskerettigheter, antikorrupsjon og konkurranserett. I en årrekke var han medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg og leder for Advokatforeningens lovutvalg for folkerett og statsrett. 

Gro Granden (medlem)

 

Gro_Grandem_web

Kontakt
E-post: gro.granden@lo.no

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Granden er spesialrådgiver i forhandlings- og HMS-avdelingen i LO. Hun har tidligere arbeidet i LOs arbeids- og næringslivsavdeling og vært rådgiver i arbeidsmiljøavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet, og er medlem av Bedriftsdemokratinemnda. Hun har gitt ut en rekke bøker om tillitsvalgte, styrearbeid, omstillingsprosesser og samfunnsansvar. Hun er medlem av fagforeningenes rådgivende komite til OECD (TUAC) hva angår retningslinjene for flernasjonale selskaper.


Ola Mestad er oppnevnt for fire år, og de øvrige medlemmene er oppnevnt for tre år av gangen.
Fra 1. mars 2011 til 1. juli 2014 satt Hans Petter Graver (leder), Elin M. Myrmel-Johansen (nestleder), Jan Erik Korssjøen og Gro Granden i Kontaktpunktet. Gro Granden er gjenoppnevnt som kontaktpunktsmedlem.

Relevante lenker