Finanssektoren – institusjonelle investorer

OECDs veiledningsdokument: Responsible Business Conduct for Institutional Investors

OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like konkurransevilkår i en kompleks sektor.

Dokumentet er den første av en rekke veiledere for finanssektoren, utarbeidet av «OECDs Responsible Business Conduct in the Financial Sector Project». Målsetningen med veilederen er å gi en felles forståelse av ansvaret til institusjonelle investorer og hvordan de kan gjøre aktsomhetsvurderinger i en krevende og kompleks finanssektor. Over 50 ulike representanter med ulik bakgrunn fra verdens ledende finansinstitusjoner, myndigheter og sivilt samfunn og har bidratt til å utvikle veilederen.

Veilederen fremhever at ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, så vil investorene ikke bare kunne unngå negative virkninger mennesker, samfunn og miljø, men de vil også kunne unngå finansiell risiko og omdømmetap.

Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines

Brosjyre om veilederen (engelsk)

OECDs ressursside om veilederen

Side om veilederen (norsk)

Kontaktpunktets seminar for lansering av veilederen