OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like konkurransevilkår i en kompleks sektor.

Dokumentet er den første av en rekke veiledere for finanssektoren, utarbeidet av «OECDs Responsible Business Conduct in the Financial Sector Project».

Målsetningen med veilederen er å gi en felles forståelse av ansvaret til institusjonelle investorer og hvordan de kan gjøre aktsomhetsvurderinger i en krevende og kompleks finanssektor. Over 50 ulike representanter med ulik bakgrunn fra verdens ledende finansinstitusjoner, myndigheter og sivilt samfunn og har bidratt til å utvikle veilederen.

Veilederen fremhever at ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, så vil investorene ikke bare kunne unngå negative virkninger mennesker, samfunn og miljø, men de vil også kunne unngå finansiell risiko og omdømmetap.