OECDs retningslinjer

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er anbefalinger fra OECD-landene til næringsliv i alle sektorer. Norske myndigheter er forpliktet til å fremme retningslinjene.

OECDs retningslinjer ble lansert i 1976, og sist oppdatert i mai 2011. Menneskerettighetskapittelet reflekterer FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. Retningslinjene er også i tråd med andre retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som for eksempel FNs Global Compact og ISO 26000.

Last ned retningslinjene i fulltekst: norsk engelsk (offisiell)fransk (offisiell)tyskspanskportugisisk
Overordnede retningslinjer. Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.
Offentliggjøring av opplysninger. Selskaper forventes jevnlig å offentliggjøre informasjon om drift og resultater, samt å vise at de tar ansvar for temaene i OECDs retningslinjer i tråd med de høyeste tilgjengelige standardene for åpenhet og rapportering.
Menneskerettighetene. Staten har ansvaret for å beskytte og håndheve menneskerettighetene. Selskaper forventes å respektere menneskerettighetene, og å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet og i leveransekjeden gjennom aktsomhetsvurderinger.
Sysselsetting. Selskaper forventes å respektere arbeidstakeres rettigheter, samarbeide med de ansattes representanter, motarbeide diskriminering og bidra til avskaffelse av barnearbeid og tvangsarbeid.
Miljøvern. Selskaper forventes å forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser av virksomheten, blant annet gjennom miljøstyringssystemer. Dette er et ansvar, men også en forretningsmulighet.
Bestikkelser og pengeutpressing. Selskaper er viktige aktører i kampen mot korrupsjon gjennom programmer og tiltak for internkontroll med sikte på å forebygge og avdekke bestikkelser.
Forbrukerinteresser. Selskaper forventes å utvise god markedsførings- og reklameskikk, og sikre at varer og tjenester som tilbys er trygge og av god kvalitet.
Vitenskap og teknologi. Gjennom overføring av nye teknologiske løsninger mellom land, bidrar selskaper til økonomisk og sosial utvikling. Næringslivet spiller også en viktig rolle i å utvikle samfunnets evne til nyskaping.
Konkurranse. Hensikten med et lands konkurranselovgivning er å bidra til velfungerende markeder som fremmer velferd og økonomisk vekst. Selskaper forventes å opptre i samsvar med slik lovgivning og avstå fra konkurransebegrensende aktiviteter.
Beskatning. Selskaper forventes å bidra til vertslandets økonomi gjennom blant annet å betale skatt i tide og unngå å flytte inntekter fra en del av konsernet til en annen for å oppnå urettmessige skattefordeler.

Relevante lenker