Mandat

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper beskriver hvilke oppgaver de nasjonale kontaktpunktene skal løse, og hvordan de skal drive sin virksomhet. I tråd med Retningslinjene skal Kontaktpunktet:

  • Gjøre Retningslinjene kjent og tilgjengelig
  • Svare på henvendelser fra næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, sivilt samfunn og andre interessenter
  • Behandle og bidra til å løse enkeltsaker om etterlevelse av Retningslinjene. Der dialog eller mekling ikke er mulig skal Kontaktpunktet offentliggjøre en slutterklæring om saken med anbefalinger til selskapet
  • Rapportere årlig til OECDs investeringskomité
  • Dele erfaringer og diskutere saker og beste praksis med kontaktpunkter i andre land
  • Etterleve kriteriene for ikke-rettslige klageordninger fra FN og OECD

OECDs kriterier for kontaktpunktene

I tråd med OECDs retningslinjer, kommentar 9 til Veiledende Prosedyrer for kontaktpunktene, skal alle kontaktpunkter kjennetegnes ved:

Synlighet. De tilsluttede regjeringene skal informere næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, NGOer og andre interessenter om det nasjonale kontaktpunktet. Regjeringene forventes å offentliggjøre informasjon om sitt kontaktpunkt og aktivt gjøre Retningslinjene kjent (for eksempel gjennom å arrangere seminarer og møter som kan gjøres i samarbeid med ulike interessenter).
Tilgjengelighet. At kontaktpunktene er lett tilgjengelig er viktig for at de skal fungere effektivt. Kontaktpunktene besvarer alle legitime forespørsler om informasjon og håndterer også enkeltsaker effektivt og innen rimelig tid.
Åpenhet. Åpenhet bidrar til at kontaktpunktene oppfattes som ansvarlig og tillitvekkende. Det skal være åpenhet rundt kontaktpunktenes aktiviteter, men kontaktpunktene kan treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at forhandlinger er fortrolige i enkeltsaker.
Ansvarlighet. En mer aktiv rolle når det gjelder å styrke Retningslinjene – og den muligheten de rommer for å få hjelp til å håndtere vanskelige saker mellom selskapene og samfunnene der de driver virksomhet – vil bidra til at de nasjonale kontaktpunktenes virksomhet får offentlig oppmerksomhet. På nasjonalt plan vil også nasjonalforsamlingene kunne ha en rolle å spille. Kontaktpunktenes årsrapporter og faste møter innebærer en anledning til å utveksle erfaring og stimulere kontaktpunktene til å følge «beste praksis». Investeringskomiteen skal også holde meningsutvekslinger der det kan utveksles erfaring og resultatet av kontaktpunktenes virksomhet kan evalueres.

FNs kriterier for ikke-rettslige klageordninger

For at en ikke-rettslig klageordning, som for eksempel et OECD kontaktpunkt, skal fungere etter hensikten, må den i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter være:

Legitim. Tillitsskapende for målgruppene for klageordningen og ta ansvar for rettskaffen saksbehandling
Tilgjengelig. Kjent for alle i målgruppen for klageordningen og gi adekvat støtte til dem som kan støte på særlige hindringer i å nå fram
Forutsigbar. Gi en klar og tilgjengelig prosedyre med tidsanslag for hvert stadium, være klar om ulike typer saksbehandling og mulige utfall, samt om metoder for å overvåke gjennomføring
Rettferdig. Søke å sikre at krenkede parter har rimelig tilgang til informasjon, råd og ekspertise for å delta i saken basert på rettskaffenhet, informasjon og respekt
Åpen. Informere partene i en sak om saksframgang og gi nok informasjon om resultater til å bygge tillit til at klageordningen er effektiv og kan ivareta fellesskapsinteresser
Rettighetsforenlig. Sikre at utfallet og botemiddelet er forenlig med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
En kilde til kontinuerlig læring. Trekke på relevante tiltak for å identifisere informasjonskilder for å forbedre ordningen og hindre framtidige klagemål og skader
Basert på engasjement og dialog. Konsultere med dem som ordningen er tiltenkt om sin organisering og sine prestasjoner, og fokusere på dialog som virkemiddel for å håndtere og løse klager

Relevante lenker