Tekstil og sko er noen av verdens største forbruksvarer, og det er risiko for at OECDs retningslinjer ikke blir etterlevd i denne bransjen. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke og den gir spesifikke råd til bedrifter innen sektoren. Veilederen gir en innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og er et nyttig verktøy for å håndtere krevende situasjoner i en kompleks sektor.

Egen kjønnsdimensjon

Sko- og tekstilsektoren preges av at en stor del av arbeidstokken i leverandørkjeden består av kvinner. Kvinner er dermed mer sårbare for negative effekter som lavere lønn, utrygge arbeidsvilkår og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Veilederen anbefaler derfor at prosessen med aktsomhetsvurderinger må sette søkelys på kvinner i alle ledd.

Veilederen er utviklet i samarbeid mellom globale interessenter som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerforeninger, akademia og myndigheter.

Relevante lenker

  • Veilederen i sin helhet: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (engelsk)
  • Veilederen i sin helhet: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren (norsk)
  • Innføringsveileder i OECDs veileder (norsk)
  • Brosjyre om veilederen (engelsk)
  • Ressursside om veilederen (engelsk)