Kontaktpunktet, i samarbeid med Initiativ for etisk handel, HM Norge og Norwegian Fashion Hub, gjennomførte 7. juni en workshop om ansvarlig forretningsskikk. En rekke ulike aktører møtte opp for å diskutere konkrete dilemmaer i tekstil- og skobransjen.

Felles diskusjon om krevende situasjoner
Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem innledet workshopen. Han fokuserte blant annet på at for å oppnå FNs bærekraftsmål, så må ansvarlig næringsliv ligge i bunnen. OECDs retningslinjer og FNs bærekraftsmål er slik koblet sammen – man oppnår ikke det ene uten det andre. Elgesem viste også til en klagesak i tekstilsektoren som ble behandlet i det danske Kontaktpunktet.
Målsettingen på workshopen var at deltakerne sammen kunne diskutere hvordan de håndterer krevende situasjoner, og lære mer om hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Videre hvordan OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

Har min bedrift risiko for barnearbeid? Hvordan kan jeg og min bedrift bruke min påvirkning for å hindre dette? Hvordan kartlegge dette? Hvilke umiddelbare steg kan min bedrift ta for å identifisere hvorvidt seksuell trakassering er utfordringer hos mine leverandører? Dette er bare noen av de dilemmaer bransjen står overfor, som ble diskutert inngående i dagens workshop hvor erfaringsutveksling om felles utfordringer i leverandørkjeden ble et mål i seg selv.

 

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen
 
Jennifer Schappert fra OECD trakk frem de globale forventninger som ligger i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hun understreket hvor viktig det er å ha en felles forståelse av hvordan bedriftene kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Jennifer gikk også mer i dybden på hvordan metoden, er noe annet enn tradisjonelle tilnærminger til «compliance»-arbeid.
Workshopen fokuserte på norske bedrifter og hvordan de, ved å bruke Veilederen som et nyttig verktøy for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kan redusere risikoen for manglende etterlevelse av Retningslinjene.

Konkrete scenarioer
Deltakerne drøftet scenarioer knyttet til kartlegging av sin verdikjede, hvordan prioritere sine ressurser, hvordan forebygge og etablere avhjelpende tiltak for mennesker, miljø og/eller samfunn som har blitt negativt påvirket av bedriftens virke. Konkrete eksempler om seksuell trakassering, arbeidstakerrettigheter og bruk av kjemikalier ble tatt opp. Dette er også temaer Veilederen har egne moduler om.

Bedriftene delte erfaringer og hadde gode bidrag til hvordan håndtere utfordrende og komplekse situasjoner. Størrelse ble et gjennomgående tema, da små og mellomstore bedrifter i større grad må prioritere sine ressurser, men de har like fullt et ansvar for å kartlegge sin verdikjede, påpeker Veilederen og OECDs retningslinjer. Gruppene ble moderert av Luisa Book (HM – Norge), Katrine Karlsen (IEH) og Jennifer Schappert (OECD).

Veien videre
Kontaktpunktet er tilgjengelige for råd om ansvarlig næringsliv, og arrangerer også lignende workshops, og flere dagers kurs for bedrifter som ønsker å lære mer om aktsomhetsvurderinger og ansvarlig forretningsskikk.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om Kontaktpunktets arbeids, kurs og/eller OECDs retningslinjer og sektorveiledere.