Foto: Burst (burst.shopify.com) CC0.

OECDs tre veiledere for finanssektoren er utarbeidet under «OECDs Responsible Business Conduct in the Financial Sector Project».

Institusjonelle investorer

Veilederen Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og dermed bidra til å skape like konkurransevilkår i en kompleks sektor.

OECDs veileder for institusjonelle investorer

Utarbeidet av en referansegruppe

Arbeidet med veilederen ble forankret i OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv og en  referansegruppe bestående av representanter for myndigheter, bransje, internasjonale organisasjoner, fagforeninger og akademike. Finansdepartementet og Norges Bank deltok i referansegruppen.

Målsetningen med veilederen er å gi en felles forståelse av ansvaret til institusjonelle investorer og hvordan de kan gjøre aktsomhetsvurderinger i en krevende og kompleks finanssektor. Over 50 representanter med ulik bakgrunn fra verdens ledende finansinstitusjoner, myndigheter og sivilt samfunn og har bidratt til å utvikle veilederen.

Veilederen fremhever at ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, så vil investorene ikke bare kunne unngå negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø, men de vil også kunne unngå finansiell risiko og omdømmetap.

 

Corporate lending and securites underwriting

OECDs veileder for bankers utlånsvirksomhet

Veiledningsdokumentet gir et internasjonalt rammeverk for at finansinstitusjoners arbeid med å kartlegge, håndtere og kommunisere om sosial- og miljømessig risiko knyttet til sine klienter. Veiledningsdokumentet skal bistå banker og andre finansinstitusjoner med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjers anbefalinger i sin låne- og emisjonsvirksomhet.

Veiledningsdokumentet slår fast at forventningene i OECDs veileder for et ansvarlig næringsliv generelt også gjelder for banker. Bankers utlåns- og emisjonsvirksomhet vil imidlertid ofte ha et stort antall kunder, som er av en annen karakter enn leverandørforbindelser.

OECD viser til at tradisjonelt har bankers håndtering av sosial- og miljømessig risiko fokusert på prosjektfinans eller kontroll (screening) av begrensede forhåndsdefinerte høyrisikoområder. Denne veilederen legger til rette for at banker kan styrke og utvide sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger over hele porteføljen, for bedre å forstå og håndtere risiko knyttet til sin utlånsvirksomhet.

Responsible business conduct due diligence for project and asset finance transactions

OECDs veileder for prosjekt- og aktivafinansiering

Veilederen inneholder et felles rammeverk for finansinstitusjoner – og spesielt investeringsfond for utviklingsland – om hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å identifisere, håndtere og kommunisere offentlig om sosial- og miljømessig risiko knyttet til prosjekt- og aktivafinansiering.

Relevante lenker

Ressurside om veilederne (engelsk)

Institusjonelle investorer

  • Veilederen i sin helhet: Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines (engelsk)
  • Brosjyre om veilederen (engelsk)

Bankers utlånsvirksomhet

  • Veilederen i sin helhet: Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting (engelsk)

Prosjekt- og aktivafinansiering

  • Veilederen i sin helhet: Responsible business conduct due diligence for project and asset finance transactions (engelsk)