OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like konkurransevilkår i en kompleks sektor.

Veilederen ble lansert internasjonalt 28. mars på et webinar arrangert av PRI (Principles for Responsible Investment) og OECD.

OECD-veilederen er høyaktuell sett i lys av norske finansinstitusjoners uttrekk av Dakota-rørledningene, som viser hvordan de har håndtert situasjoner der de gjennom sine investeringer er knyttet til mulige menneskerettighetsbrudd og miljørisiko, sier Mestad.

OECDs prosjekt for ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren
Veilederen er den første av en rekke veiledere for finanssektoren, utarbeidet av «OECDs Responsible Business Conduct in the Financial Sector Project». Målsetningen med veilederen er å gi en felles forståelse av ansvaret til institusjonelle investorer og hvordan de kan gjøre aktsomhetsvurderinger i en krevende og kompleks finanssektor. Over 50 ulike representanter med ulik bakgrunn fra verdens ledende finansinstitusjoner, myndigheter og sivilt samfunn og har bidratt til å utvikle veilederen.

Arbeidet med veilederen har også bidratt til å informere og lære investorer om hva retningslinjene forventer, og har likeledes bidratt til at OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv har lært mer om hvordan internasjonal investeringsvirksomhet fungerer, påpekte Roel Nieuwenkamp, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv.

Veilederen har også vært en nyttig realitetsorientering for sivilt samfunn og resten av omverden om hvordan OECDs retningslinjer angår investeringsvirksomheter.

Noe av det vanskeligste er å prioritere hvilke risikoer en investor først skal ta tak i. Dette må skje ut fra typen av negative konsekvenser, omfanget av dem og hvor uopprettelige de vil være. Dette kartleggingsarbeidet vil danne grunnlaget for hva slags forebyggende og avbøtende tiltak som kan iverksettes, uttaler Ola Mestad.

Konkrete råd til finansinstitusjoner
Veilederen fremhever at ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, så vil investorene ikke bare kunne unngå negative virkninger mennesker, samfunn og miljø, men de vil også kunne unngå finansiell risiko og omdømmetap.

På webinaret delte også Anna Pot, leder av ansvarlige investeringer i det nederlandske kapitalforvaltningsselskapet APG, praktiske erfaringer med utkastet til veilederen.

Vi må være åpne og snakke om utfordringene. Veilederen er svært nyttig i vår interne implementering av samfunnsansvar, understreket hun.

Noen av nøkkelforventningene er at investorer skal:

  • Integrere ansvarlig næringsliv i selskapets retningslinjer (policy) og styringsdokumenter
  • Kartlegge, forstå og prioritere risikoer.
  • Bruke og øke sin påvirkningskraft gjennom samarbeid med andre selskaper.
  • Måle og rapportere hvordan selskapet håndterer risiko, driver forebygging og oppfølging.
  • Ha på plass tiltak for håndtere saker i de tilfeller hvor en investor har skapt eller bidratt til skade på miljø og/eller samfunn. Minoritetsaksjonærer kan også være «direkte knyttet» til negative konsekvenser i investeringsselskapene, slik at retningslinjene forventer at investoren bestreber seg på å forebygge eller begrense disse.

Denne veilederen gjelder ikke finanssektoren generelt, men gjelder for institusjonelle investorer. Det vil komme andre veiledere for andre deler av finanssektoren som generell selskapsfinansiering og prosjektfinansiering. Men denne veilederen kan likevel være en nyttig referanse og gi gode ideer til om hvordan OECDs retningslinjer kan anvendes i finanssektoren generelt.

Last ned veilederen i sin helhet her. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Her kan du lese om lanseringen av OECDs veiledningsdokument i Norge 12. september.