This file photo taken on October 27, 2016 shows a Sami man from the Vilhelmina Norra Sameby, catches a reindeer during a gathering of his reindeers herd for selection and calf labelling on October 27, 2016 near the village of Dikanaess, about 800 kilometers north-west of the capital
Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB scanpix

Seminaret vil særlig ta opp spørsmål om reindrift og vindkraftutbygging og reindrift og gruveutbygging. For å gjøre diskusjonene konkrete tas det utgangspunkt i to saker, den svenske saken til Sveriges OECD-kontaktpunkt om vindkraftutbygging og Jijnjievaerie sameby og den norske pågående saken om den planlagte Nussir-gruven i Kvalsund kommune. Seminaret vil søke å belyse både den folkerettslige bakgrunnen og OECDs veiledning for interessentdialog, bl.a. med urfolksinteresser, så vel som hvordan slik konflikter praktisk blir behandlet. Se programmet her. Påmelding til NIM

Lansering av samisk versjon av OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

Kontaktpunktet vil på seminaret lansere samisk versjon OECDs veileder for utvinningsindustrien. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme ansvarlig næringsvirksomhet i alle sektorer.

OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren har som formål å sørge for at selskap kartlegger og håndterer risiko for negativ effekt og skade, gjennom bruk av interessentdialog. Veilederen har et eget kapittel om dialog med urfolk.
Hovedanbefalingene fra veilederen er at interessentdialog må innarbeides i selskapers prosjektplanlegging og daglige drift, og den må gi berørte parter reell innflytelse på avgjørelsesprosesser.

OECDs eksperter fra Paris vil delta på arrangementet.

 

Det er av stor betydning at OECD har samlet seg om felles anbefalinger til næringslivet om interessentdialog, og tydelige forventinger til at selskap tar spesielt hensyn til urfolks rettigheter. Dette er av relevans også for norsk næringsliv med hensyn til samiske interesser, og Kontaktpunktet har derfor oversatt OECD-veilederen til samisk.

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

OECD forventer at næringslivet tar spesielle hensyn ved etablering i urfolksområder:

OECDs retningslinjer forventer at bedrifter gjennomfører konsultasjoner med berørte grupper, herunder urfolk. Bedrifter som etablerer seg i urfolks områder, skal ta spesielt hensyn til urfolks rett til å bevare sitt tradisjonelle virke, og urfolk skal konsulteres i saker der de er berørt. Les mer om veilederen her:

Klagesaken til OECD-kontaktpunktene i Norge og Sverige fra Jijnjevarie Sameby mot Statkraft/SSVAB om vindkraftutbygging

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt ferdigstilte i 2016 sin behandling av en klage fra Jijnjevaerie Sameby. I klagen hevdet Samebyen at Statkraft/SSVABs vindkraftprosjekt i Jämtland ville begrense Samebyens mulighet til en fortsatt bærekraftig reindrift. Samebyen ba kontaktpunktene legge til rette for mekling med Statkraft/SSVAB, men meklingsforsøket førte dessverre ikke frem. I Kontaktpunktenes slutterklæring ble partene oppfordret til å vise fornyet vilje til å oppnå en avtale om videre utvikling av vindkraftprosjektet.
Partene i saken lyktes senere i 2016 å komme til enighet og utarbeidet en avtale i saken. Innholdet i avtalen regulerer forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen.


På seminaret i Karasjok vil representanter vil tidligere kontaktpunktleder Ola Mestad redegjøre for saken, sammen med representanter fra Statkraft, SSVAB og Jijnjevaerie Sameby.

– Klagesaken mellom Samebyen og Statkraft er unik i sitt slag, da det er første gang OECDs klagemekanisme har slått fast hvilke forventinger som ligger til selskap om å opptre ansvarlig i urfolksområder, og gitt anbefalinger om dialog om avbøtende tiltakOla Mestad, tidligere leder av Kontaktpunktet

Les mer om saken her:

Forskningssamarbeid om infrastrukturprosjekt i Arktis

Seminaret i Karasjok er i samarbeid med forskningsprosjektet «Best practice for Impact Assessment of infrastructure projects in the Nordic Arctic», ledet av Karin Buhmann.

 

Program for seminaret.

Begrenset antall plasser. Påmelding via NIM her: