Kontaktpunktet oppfattes som nyttig og relevant for næringslivet, bekreftet Jon Vea fra NHO på Kontaktpunktets dialogmøte 9.april. Han oppfordret alle til å lese Kontaktpunktets årsrapport, som gir god innsikt i sentrale tema for ansvarlighet. Han etterlyste en sterkere kobling til bærekraftsmålene. NHO ser at næringslivet slutter opp om disse. – Målene konkretiserer det OECDS retningslinjer er opprettet for å ivareta, at bedrifter bidrar til bærekraftig utvikling gjennom å opptre ansvarlig.

Jon Vea snakker i møte
Det må skapes en kultur for menneskerettigheter, sa Jon Vea, NHO
© Fredrik Naumann/Felix Features

– Vi må samarbeide for å følge opp utfordringer rundt arbeidstakerrettigheter langt ned i bedrifters verdikjede. Kontaktpunktets klagemekanismen er en viktig ris bak speilet, og ingen bedrift kan ta lett på det om de blir klaget inn.

 

Kontaktpunktet – nyttige råd til næringsliv om ansvarlighet, men underutnyttet ressurs?

Vi har alle et ansvar for at Kontaktpunktet er funksjonelt, og fortsetter å være et forbilde for andre lands Kontaktpunkt. Dette sa Andrew Preston, tidligere daglig leder i ForUM, nå Norsk Folkehjelp. Klageordningen er et viktig ris bak speilet, men det er krevende å klage og vi må vurdere grundig hvor sårbare de berørte partene kan være i en klagesak, særlig dersom den ikke fører frem.

Preston snakker i forsamlingen
Bruk Kontaktpunktet mer, sa Andrew Preston
© Fredrik Naumann/Felix Features

Sivilsamfunnet ønsker bedre kjennskap til OECDs retningslinjer

Gjennom kurs og verktøy for bedrifter, arbeider Kontaktpunktet med veiledning for bedrifter i aktsomhetsvurderinger. Dette er en sentral oppgave for Kontaktpunktet. Sivilsamfunnet etterlyste mer oppfølging fra Kontaktpunktet, særlig i opplæring av Retningslinjene og hvordan klagemekanismen fungerer. Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem presenterte i den forbindelse planene om et 2-dagers rundebord for sivilsamfunnet arrangert av OECD Watch i Amsterdam i mai. Mer informasjon om dette kommer, ta kontakt dersom du er interessert i delta.

Finansnæringen følger opp signaler fra internasjonal regulering

Monica Mee fra Nordea innledet om finansnæringen og ansvarlighet. Hun talte på vegne av Norsif, og viste til at finansnæringen er en sentral aktør, som også tilrettelegger for næringsvirksomhet fra en rekke andre sektorer. OECD ligger i forkant av normutviklingen på ansvarlighet, sa Mee, men finansnæringen kommer etter. Det er viktig at det offentlige går foran, og internasjonalt og nasjonalt stilles det stadig større krav til ansvarlighet i finansnæringen. Mee viste til nasjonal lovgiving som UKs anti-slavery act og Frankrikes Due-Diligence lovgiving, som trolig bare er starten på en utvikling med økte krav og reguleringer av et ansvarlig næringsliv.

Finansnæringen trenger bistand for å forstå risiko, og oppfølging i utvikling av policy og rutiner, sa Monica Mee.
© Fredrik Naumann/Felix Features

OECD gir relevante råd til klesbransjen!

Luisa Books fra HM viste til at klesbransjen er verdens fjerde største industri, og har en kompleks verdikjede med underleverandører fra hele verden. Hun ønsket velkommen en felles forståelse av hva som er ansvarlig praksis.

Books snakker i forsamling, Ola Mestad står bak og lytter
OECDs veileder for en ansvarlig sko- og klesbransje er svært nyttig, sa Luisa Books, HM.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Books roste Kontaktpunktets workshop om OECD-veilederen for sko- og klesbransjen. Ekspertene fra OECD snakket vårt språk og ga oss nyttige råd som er relevante for vårt arbeid, sa Books.

 

Bruk Kontaktpunktet mer!

Et felles budskap fra forsamlingen var at Kontaktpunktet kan gi gode og relevante råd, og komme i forkant av eventuelle klagesaker mot næringen, men at Kontaktpunktet kan brukes mer. Beate Sjåfjell inviterte til tettere samarbeid med Akademia, og viste til UiOs SMART-prosjekt.

Sigrid Brynestad fra Garantiinstituttet for eksportkreditt – GIEK viste til det kommende kurset i samarbeid med Kontaktpunktet og Eksportkreditt for skipsfart og verft i Ålesund, som et konkret eksempel på hva slags råd næringen har behov for.

Ola Mestad la vekt på at det er viktig at det er viktig at Kontaktpunktordningen fungerer likt i alle land, og at myndighetene må legge trykk på hverandre for å sørge for at ordningen fungerer bedre enn den gjør nå i en rekke land. Mestad la også vekt på at norske utestasjoner må gi gode råd og veiledning til næringslivet om risikohåndtering, gjerne i samarbeid med Kontaktpunktet.

På spørsmål om hva som er vanskelig for Kontaktpunktet, viste Mestad til at Kontaktpunktet må få innpass der næringslivet er tilstede, og oppfordret til å invitere oss inn i prosesser der næringslivet tar beslutninger. Kontaktpunktet bidrar gjerne med råd tilpasset ulike sektorer og størrelse på bedrifter.

 

mange deltakere i forsamlingen
© Fredrik Naumann/Felix Features

 

© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features
© Fredrik Naumann/Felix Features