Frode Elgesem, Kontaktpunktets leder, understreker viktigheten av et ansvarlig næringsliv i en tid preget av uro i Kontaktpunktets årsrapport, som ble lansert 19. april på Litteraturhuset.

Det er krig i Ukraina, endrede allianser og økt konfliktnivå i verden. Samtidig er vi en klimakrise og energikrise og ser mulig resesjon i flere store økonomier, demokratier i tilbakegang og autoritære krefter på fremmarsj. Dette medfører at risikoen for negative konsekvenser har blitt større, ikke mindre, skriver Elgesem.

Når risikobildet endrer seg, må aktsomhetsvurderingene oppdateres. I en urolig verden er det viktigere enn noen gang å opptre ansvarlig. Ikke bare for å beskytte virksomheten, men også for å vise tydelig frem hvilke verdier vi står for, understreker Elgesem.

Kontaktpunktet er det ledende ekspertorganet på ansvarlig næringsliv i Norge. Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli i fjor, har ført til økt etterspørsel etter informasjon og veiledning fra Kontaktpunktet. Samtidig har Kontaktpunktets arbeid i 2022 særlig vært preget av, store og komplekse klagesaker.

Kontaktpunktets årsrapport 2022 består av tre deler, i tråd med Kontaktpunktets hovedoppgaver og mandat:

1. Fremme OECDS retningslinjer og veilede næringslivet
Kontaktpunktet hadde i 2022 et aktivt år med:

  • flere egne arrangementer og bidrag i en rekke arrangementer i regi av andre med fokus på OECDs retningslinjer og åpenhetsloven
  • kurs og veiledning om aktsomhetsvurderinger
  • høringsinnspill blant annet til EUs direktivforslag «Corporate Sustainability Due Diligence Directive»
  • lansering av flere verktøy, inkludert film, digitalt aktsomhetsverktøy og dilemmasamling
  • samarbeid med Forbrukertilsynet, blant annet om kurs

2. Behandling av klagesaker
Kontaktpunktet avsluttet i 2022 flere store klagesaker, som er omtalt i rapporten:

  • artikler om tre avsluttede klagesaker, som omhandler bl.a. Equinor, NBIM og Telenor, samt pågående sak mot Telenor
  • intervju med meklerne involvert i klagesakene

3. Internasjonalt samarbeid
Kontaktpunktet deltar i nettverksmøter med de andre kontaktpunktene, og er observatør i OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv. I 2022 har Kontaktpunktet:

  • bidratt med innspill til oppdatering av OECDs retningslinjer
  • deltatt i Peer Review av Perus kontaktpunkt og nettverksmøte for nordisk-baltiske kontaktpunkt
  • holdt innlegg i internasjonale møter og fora, som FNs årlige forum for næringsliv og menneskerettigheter