Årsrapporten lanseres med dialogmøte og paneldebatt 26. april. Se program og lenke til lanseringswebinar her.

Anderledesåret 2020

2020 var annerledesåret da næringslivets ansvarlighet virkelig ble satt på prøve. Årsrapporten viser at for næringslivet har koronapandemien gjort OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv enda viktigere. For den som vil komme styrket ut av pandemien er det avgjørende å bygge virksomheten på disse retningslinjene, og Kontaktpunktet er der for å bistå i dette arbeidet.

Hvordan skal norske selskaper komme tilbake som konkurransedyktige aktører i det internasjonale markedet når koronapandemien slipper taket? De må bli ledende på ansvarlighet.Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.

Build back better – hva betyr det for et ansvarlig næringsliv?

Emneknaggen #Buildbackbetter brukes for å vise til behovet for tiltak og endringer som styrker næringslivets motstandskraft mot nye kriser. Den økonomiske gjenreisningen etter koronapandemien må innebære noe mer enn å returnere til «business as usual». Det krever grønn omstilling, investeringer og holdningsendringer som kan øke samfunnets motstandskraft når nye kriser rammer. Tiltakene må sikre jobber, bedre levevilkår og minske forskjeller. Planer for gjenreising må bidra til å redusere klimagassutslipp og bidra til bærekraftige leverandørkjeder Dette krever at både myndigheter og næringsliv tenker langsiktig. Du kan lese mer om dette i årsrapporten.

Kontaktpunktets arbeid i 2020

Årsrapporten viser Kontaktpunktets viktige rolle som ekspertorgan på ansvarlig næringsliv og dets arbeid gjennom seminarer, kurs og veiledning, med særlig fokus på aktsomhetsvurderinger. Kontaktpunktet er også et klageorgan og håndterer for tiden en rekke saker om påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer hos norske virksomheter.
Årsrapporten redegjør blant annet for følgende innsatsområder og aktiviteter:

  • Webinar om ansvarlig næringsliv i koronakrisen
  • Workshop for virkemiddelapparatet om ansvarlig næringsliv: Samstemte råd fra staten må til
  • Kontaktpunktet er en stemme som blir lyttet til når politikk utformes
  • Innspill til åpenhetsloven som nå er lagt frem
  • 20-års markeringen for kontaktpunktordningen – en viktig driver for ansvarlig arbeidsliv
  • Lansering av samling med ti banebrytende klagesaker
  • Kontaktpunktets behandling av klagesaker mot norske selskap i 2020.

Intervju med Kontaktpunktets interessenter

Årsrapporten har intervjuer med sentrale interessenter for Kontaktpunktet, som belyser ulike sider av arbeidet for å fremme ansvarlig næringsliv. Disse er:

  • Arbeidslivets parter og hvordan næringslivet skal «Build back better» ved Nina Mjøberg i LO og Henrik Munthe i NHO.
  • Næringslivets arbeid med ansvarlighet, representert gjennom en mindre norsk bedrift, ved Monica Sander, daglig leder, Beer Sten
  • Internasjonalt: banebrytende behandling av en klagesak i det nederlandske kontaktpunktet mot banken ING om klimaendringer, ved Arnaud Cohen Stuart, Head of Business Ethics, ING.

Webinar – lansering av årsrapport og dialogmøte

Årsrapporten lanseres 26. april, se program for arrangement her.

Her kan du laste ned årsrapporten.

Heldigital klikkbar versjon finner du her.