Kontaktpunktets dialogmøte: 26. april, kl. 09.00-11.15.
Webinar på Litteraturhuset. Programmet er todelt.

Del I: Dialogmøte og lansering av Kontaktpunktets årsrapport for 2020

Kontaktpunktet inviterer våre interessenter, fra næringsliv, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt sivilt samfunn, til å dele forberedte kommentarer til årsrapporten og Kontaktpunktets arbeid. Vi vil også drøfte Regjeringens forslag til åpenhetslov.

Deltakere:

  • Are Tomasgård, LO-sekretær, LO
  • Gjermund Løyning, Direktør politikk og samfunnskontakt, NHO
  • Diego Foss, Rådgiver ansvarlig næringsliv, Forum for utvikling og miljø
  • Monica Sander, Daglig leder, Beer Sten.

Del II: Panelsamtale om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans, kl 10:15-11:15.

EUs taksonomi for bærekraft inneholder sosiale vilkår som innebærer å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hvordan integrerer finansinstitusjoner menneskerettigheter og andre sosiale forhold i arbeidet for å møte kravene i taksonomien? Er vi på vei mot et grønt skifte der menneskerettighetene står høyere på agendaen i finanssektoren?

Deltakere:

  • Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge:
    Kiran Aziz, senioranalytiker i KLP.
  • Jenny Sandvig, fagdirektør i NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter.
  • Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft og samfunn, Sparebank1 Østlandet

Ordstyrer Kristel Tonstad, fagdirektør, Kontaktpunktets sekretariaet.

Påmelding: oecdncp@mfa.no

Her kan du laste ned årsrapporten.