Regjeringen la i dag frem et forslag til åpenhetslov. Kjernen i lovforslaget er at større virksomheter pålegges å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og følger trinnene i OECDs retningslinjer og veiledning.

Lovforslaget er et viktig bidrag til det internasjonale arbeidet for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid i produksjon av varer og levering av tjenester. Vi ønsker forslaget til åpenhetslov velkommen og ser frem til å bidra til veiledning om aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjerFrode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

Plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger

Plikten til å gjøre aktsomhetsvurderinger gjelder både egen virksomhet og virksomhetens leverandørkjeder og forretningspartnere. Virksomhetene plikter å gjøre rede for aktsomhetsvurderingene regelmessig. De skal svare på skriftlige informasjonskrav om hvordan de håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med loven. Tilsynet kan blant annet gi påbud for å sikre at plikten til å gjøre aktsomhetsvurderinger overholdes, og brudd på loven kan sanksjoneres med dagbøter.

Forslaget til åpenhetslov følger opp anbefalinger i Etikkinformasjonsutvalgets rapport og lovutkast som ble overlevert statsråd Kjell Ingolf Ropstad i november 2019. Regjeringen har ikke videreført utvalgets forslag til krav om åpenhet om produksjonssteder eller forslaget til en kunnskapsplikt for alle virksomheter om risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Flere norske bedrifter gjør en grundig jobb med å kartlegge risiko i egen virksomhet og forretningsforbindelser i leverandørkjeden og iverksette tiltak, men mange har ikke kommet i gang med dette viktige arbeidet. Det er positivt at myndighetenes forventninger om å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer og FNs prinsipper nå blir lovpålagt.Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

Lav kjennskap til OECDs retningslinjer

Kontaktpunktets undersøkelse av 600 ledere i norske bedrifter i 2020 viste at det er lav kjennskap til OECDs retningslinjer. Bare 7 prosent har satt seg litt inn i retningslinjene og 2 prosent kjenner dem godt. Under halvparten av bedriftene gjør aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

– Lovpålagte aktsomhetsvurderinger kan bidra til store forbedringer når det gjelder bedriftenes risikoforståelse og tiltak og til å motvirke at varer som importeres til Norge er produsert under slaverilignende forhold eller på andre måter som krenker menneskerettigheter og arbeidstakerretigheter, sier Elgesem.

Stortingshøring

Stortinget holdt høring om loven 22. april. Se alle høringsinnspillene her.

Les Kontaktpunktets innspill til Stortingshøringen om loven:

Kontanktpunktets høringsinnspill – Stortinget.no