Lucie Sunde Eidem, statssekretær i NFD.[dss-hidden]
Lucie Sunde Eidem, statssekretær i NFD, understreket i sitt åpningsinnlegg at regjeringen har en klar forventning om at alle norske selskaper kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Statssekretæren var tydelig på at det innebærer et ansvar om å utføre aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Sprikende veiledning på ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet har erfart at rådgiving fra virkemiddelapparatet på dette feltet er sprikende, til tross for at regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter har som målsetting at bedrifter som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning om ansvarlig næringsliv. For å bidra til mer samstemt veiledning arrangerte Kontaktpunktet, i samarbeid med NFD og UD, en digital workshop 7.-8. desember for virkemiddelapparatet. Målgrupper og innlegg var særlig fra GIEK, Eksportkreditt, Norfund, Innovasjon Norge, NFD, UD og utenriksstasjonene.

Det var god deltakelse via Zoom på Kontaktpunktets workshop, hvis målsetting var å bidra til mer samstemt veiledning fra statlige aktører til norske bedrifter.[dss-hidden]

Tydelige forventninger til ansvarlig næringsliv fra myndigheter

Statssekretær Sunde Eidem poengterte at staten stiller milliarder av kroner til disposisjon gjennom lån, garantier og tilskudd gjennom virkemiddelapparatet. Det betyr at staten direkte og indirekte involvert i omfattende næringsvirksomhet både her til lands, og utenfor landets grenser, stadfestet Sunde Eidem.

Statssekretæren fremhevet at regjeringen har tydelige forventninger til ansvarlig forretningsdrift hvor enn norske bedrifter opererer. Samtidig har regjeringen behov for kunnskapsutveksling med virkemiddelapparatet, som er tett på bedriftene. Hun ga honnør til Kontaktpunktet for å ha tatt initiativ til workshop og bragt de ulike aktørene sammen, for «det er nettopp samarbeid og erfaringsutveksling som er nøkkelen til videre fremgang i vårt felles arbeid for et bærekraftig og ansvarlig næringsliv».

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.[dss-hidden]
Elgesem takket for et tydelig budskap fra statssekretæren. Han minnet om ambisjonen i Regjeringens handlingsplan for UNGP fra 2015, om å opprette et veiledningssenter for ansvarlig næringsliv. Elgesem viste til at det er økende krav og forventninger til næringslivet som gjør at det er stadig mer aktuelt med økte ressurser til veiledning som et slikt senter kan gi.

Ulike perspektiver representert på workshop

Virkemiddelapparatet er en viktig kanal for veiledning og støtte til selskaper om ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv viser at norske virksomheter har lav kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og at det er et stort behov for mer veiledning på dette feltet generelt og aktsomhetsvurderinger spesielt.

Tematikken ble dekket med både teori og praksis i programmet, samt med en caseoppgave deltakerne skulle besvare. Deltakerne fikk innføring i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, med fokus på OECDs retningslinjer og UNGP, og aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, av Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet. Kontaktpunktmedlem Beate Ekeløve-Slydal redegjorde for betydning av god interessentdialog og OECDs veileder for meningsfull interessentdialog.

Guro Hagen Kristiansen fra GIEK og Kristin Imafidon fra Norfund holdt innledning om rutiner og krav til kunder/brukere om aktsomhetsvurderinger, i tråd med ulike standarder som ESG, EHS, IFC, OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper. Innovasjon Norges forventninger og krav til sine kunder med hensyn til ansvarlig næringsliv, interessentdialog og oppfølging av dette, ble presentert av Arnfinn Lundberg Bakke.

Bedriftsperspektivet ble framført av Lisa Berg fra Yara og Roar Haugland fra Scatec Solar, som redegjorde for sitt arbeid med henholdsvis aktsomhetsvurderinger og interessentdialog. Diego Alexander Foss fra Forum for utvikling og miljø innledet om hvordan sivilsamfunnet kan bidra i selskapers arbeid med ansvarlig næringsliv, risikovurderinger og interessentdialog. Nina Mjøberg fra LO innledet om faglige rettigheters status internasjonalt og hvordan norske bedrifter kan bidra til å fremme disse.

Deltakerne fikk også utdelt en oppgave første dag av workshopen, som ble gjennomgått på dag to. Oppgaven, utarbeidet av The Governance Group, omhandlet et tenkt vindkraftprosjekt i Sør-Afrika med ulike utfordringer relatert til negativ effekt for lokalbefolkning og miljø, som deltakerne måtte ta stilling til hvordan forventes å håndtere.

Workshopen hadde bred deltakelse fra målgruppene i virkemiddelapparatet, også fra fjern og nær, både i Norge og internasjonalt, og fikk god mottakelse. Kontaktpunktet ser frem til å fortsette dialogen om ansvarlig næringsliv med deltakerne, fortrinnsvis med gode personlige møter og dialog når forholdene igjen åpner for fysiske møteplasser.