OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i landbruks- og matvaresektoren

Hva slags risiko møter næringslivet i landbrukssektoren? Hvordan kan matvarebransjen og importører unngå å bidra til tvangsarbeid, menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser og matusikkerhet? Veilederen ser på hvordan selskap innen matvaresektoren kan bidra til at landbruket oppfyller sin rolle både innen matsikkerhet, økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Veilederen gir sjekklister for hva slags risikovurderinger bedrifter forventes å ta, også i deres leverandørkjede.

Mal for gode retningslinjer på ansvarlighet

Veilederen inneholder en mal for en standard policy for å bygge ansvarlige leverandørkjeder. Dette er et eksempel på en policy som bedriftene kan innarbeide i kontrakter med forretningsforbindelser i leverandørkjeden.

Egen kjønnsdimensjon

Veilederen anerkjenner kvinners sentrale rolle i landbruksproduksjon, og anbefaler særlig fokus på kjønnsdimensjonen i aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. å unngå diskriminering av kvinner og sikre kvinners tilgang til og kontroll over naturressurser, utstyr og maskinvare, finanstjenester, opplæring, og markedsadgang.

Relevante lenker

  • Veilederen i sin helhet: OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (engelsk)
  • Brosjyre om veilederen (engelsk)
  • Brosjyre: Hvordan kan ansvarlig landbruk- og matvarenæring bidra til bærekraftsmålene (engelsk)
  • Ressursside om OECD/FAO tiltak for ansvarlig matvare- og landbruksnæring (engelsk)