Kontaktpunktets kurs er et unikt tilbud til norske bedrifter som nå er i gang for tredje år på rad.
Målet er at bedrifter skal unngå skade på mennesker, miljø og samfunn ved å etterleve OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Mandag 9. oktober møtte representanter fra 12 norske bedrifter opp for å lære mer om hvordan de kan arbeide for å være ansvarlige aktører i en globalisert verden. Bedriftene representerte ulike bransjer og størrelse men delte noen felles utfordringer knyttet til virksomhet i risikoutsatte områder. Hvordan håndtere komplekse leverandørkjeder, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er sentrale problemstillinger. Debatten gikk livlig i gruppearbeidene om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Aktsomhetsvurderinger i sentrum

Første workshop var en introduksjon til metoden aktsomhetsvurderinger. Kontaktpunktets leder Ola Mestad gikk grundig gjennom metoden som tar utgangspunkt i OECDs retningslinjer. Aktsomhetsvurderinger er en metode der bedriften kartlegger, treffer tiltak for å begrense risiko og rapporterer/kommuniserer hvordan bedriften gjennom sin virksomhet kan bli knyttet til skade på mennesker, miljø og samfunn.

 

Diis Bøhn fra LOs internasjonale avdeling

Interessentdialog er helt sentralt i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Man må lytte til de som blir berørt av bedriftens virksomhet, påpekte Ola Mestad.

Arbeidstakerrettigheter: gjensidig respekt og tillitt

Diis Bøhn, LOs internasjonale avdeling av LO

Ett av områdene som dekkes av OECDs retningslinjer er arbeidstakerrettigheter. Norske bedrifter ute kan ivareta arbeidstakerrettigheter gjennom tydelig avklarte roller, gjensidig respekt og tillitt, uttalte Diis Bøhn fra LOs internasjonale avdeling.

 

 

 

Bøhn drøftet ILOs kjernekonvensjoner, styrker og svakheter ved globale rammeavtaler, utfordringer og muligheter for norske bedrifter som opererer internasjonalt, og tiltak som bedriftene kan fatte for å bidra til et anstendig arbeidsliv.

 

Veien videre i kursrekkefølgen

Bedriftene som deltar på Kontaktpunktets kurs vil totalt delta på tre fulldagers workshops. Det er lagt opp til at deltakerne skal kunne dele bedriftsinterne utfordringer i en åpen dialog, og utveksle gode erfaringer for å bidra til et ansvarlig næringsliv.

Hver bedrift vil også få individuell, ekstern veiledning med målsetting om at bedriften skal sitte igjen med konkrete metoder for sitt arbeid.
Kurset vil trekke inn aktuelle foredragsholdere og tar for seg sentrale temaer innen blant annet:

OECDs sektorveiledere
Menneskerettigheter
• Arbeidstakerrettigheter
Interessentdialog

Kontaktpunktet takker for gode diskusjoner og ser frem til fortsettelsen!
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet her.

Kursdeltakere 2017