OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

 Veilederen er et verktøy for å identifisere og håndtere risiko og metoden interessentdialog. Formålet er å sikre at selskap unngår å forårsake skade, og avhjelper skade som har oppstått. Veilederen har et egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere.

Veilederen viser til at god interessentdialog er en forretningsfordel, gjennom å bidra til samfunnets godkjenning av utvinningsindustri, eller en såkalt «social license to operate» hos berørte parter. Det er lønnsomt å identifisere risiko før igangsettelse av et prosjekt, for å unngå uventede konflikter og forsinkelser som kan oppstå i kjølvannet av protester. En solid konsultasjonsprosess gir bedre håndtering av risikoer, og kan forebygge skader på omdømme og ekstrakostnader hvis driften blir forsinket av konflikter.

Les mer om veilederen her.
Se flyer om veilederen på engelsk og norsk.
Se OECDs side om veilederen her.
Se artikkel fra lanseringsseminar i Norge her.
Les veilederen i sin helhet her.