OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

 Veilederen er et verktøy for å identifisere og håndtere negative effekt og skade som kan oppstå ved virksomhet i utvinningsindustrien, gjennom bruk av meningsfull dialog med interessenter. Formålet er å sikre at selskap unngår å forårsake skade, og avhjelper skade som har oppstått. Veilederen har egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere.

Veilederen viser til at god interessentdialog er en forretningsfordel, gjennom å bidra til samfunnets godkjenning av utvinningsindustri, eller en såkalt «social license to operate» hos berørte parter. Det er lønnsomt å identifisere risiko før igangsettelse av et prosjekt, for å unngå uventede konflikter og forsinkelser som kan oppstå i kjølvannet av protester. En solid konsultasjonsprosess gir bedre håndtering av risikoer, og kan forebygge skader på omdømme og ekstrakostnader hvis driften blir forsinket av konflikter.

Hovedanbefalingene fra veilederen til bedrifter:

  • Interessentdialog må innarbeides i prosjektplanleggingen og den daglige driften
  • Dialogen må gi berørte parter reell innflytelse på avgjørelsesprosesser
  • Det er viktigere å involvere de gruppene som berøres mest av din virksomhet, enn de som roper høyest
  • Konsultasjoner er en kontinuerlig prosess

Spesielle hensyn ved etablering i urfolksområder:

  • OECDs retningslinjer forventer at bedrifter gjennomfører konsultasjoner med berørte grupper, herunder urfolk.
  • Urfolk er en utsatt gruppe. Internasjonale konvensjoner slår fast behovet for å beskytte urfolks kultur og verdier, inkludert deres tradisjonelle virke.
  • Bedrifter som etablerer seg i urfolks områder, skal ta spesielt hensyn til urfolks rett til å bevare sitt tradisjonelle virke, og urfolk skal konsulteres i saker der de er berørt.
  • Interessentdialog bør ha som mål å oppnå berørte parters frie og informerte samtykke (såkalt FPIC), også før utforskning tar til. Avtaler og møter bør dokumenteres og informasjon deles på et språk partene forstår. Det bør avtales hvordan berørte parter skal ha nok ressurser til å delta i forhandlinger, kompensere for utgifter ved deltakelse og for eksempel hyre inn en ekstern tilrettelegger.
  • Bedrifter bør ta sikte på å unngå eller minske negative konsekvenser, og utarbeide avtaler på hvordan negative effekter kan avbøtes, for eksempel gjennom kompensasjon.
Les mer om veilederen her.
Se flyer om veilederen på engelsk og norsk.
Se OECDs side om veilederen her.
Se artikkel fra lanseringsseminar i Norge her.
Les veilederen i sin helhet her.