Menneskerettighetene er under press med Covid-19. Over hele verden frykter mennesker for liv og helse, levekår, sivile rettigheter og retten til privatliv, for å nevne noen. Samtidig står næringslivet ovenfor store utfordringer for å overleve og tilpasse seg en ny og ukjent virkelighet. Bedrifter må ta nye og krevende avgjørelser. I dette klimaet må selskapet innarbeide gode vurderinger av hvordan deres virksomhet påvirker mennesker som arbeider for eller er berørt av deres virksomhet. Den ideelle organisasjonen Shift har utarbeidet praktiske råd som kun tar 8 minutter å lese.

Fem praktiske råd for hvordan virksomheter kan håndtere risiko for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med koronakrisen:

  1. Fokuser på de mest sårbare gruppene tilknyttet din virksomhet, når du skal prioritere tiltak.
  2. Inkluder relevante interessenter i sentrale avgjørelser. Slik kan du få bedre forståelse for hva slags effekt din virksomhet kan ha fra de berørte sitt perspektiv.
  3. Bruk din innflytelse på myndigheter i deres tiltakspakker. Oppfordre myndigheter til å forankre menneskerettighetsperspektivet i sin håndtering av krisen.
  4. Kommuniser åpent om dine handlinger. Dette er viktig ikke bare for bedriftens omdømme, men for å vise eksempler på hva som er mulig og bidra til å heve standarden for andre aktører.
  5. Ha oppriktige drøftinger om hvilke risikoer din forretningsvirksomhet innebærer. Har koronakrisen avslørt særlig sårbare forhold i din virksomhet?

Shift gir gode og korte eksempler på at koronakrisen kan være en øyeåpner for virksomheten ved å avdekke at dens aktiviteter er basert på en modell som kan setter berørte grupper i stor risiko. Eksempler kan være mangel på HMS-tiltak som beskytter mot smitte, manglende sosiale og helsemessige rettigheter for midlertidig arbeidskraft, stor bruk av «just-in-time»-innkjøp som flytter risiko og kostnader over på underleverandører, og at teleoperatører og datafirma kan tilrettelegge for at autoritære regimer misbruker tiltak for å hindre smitte med ulovlig overvåking og brudd på personvern.
Det er krevende for bedrifter å forbedre slike sårbare forhold ved egen virksomhetsmodell. Samtidig vil det bidra til en langsiktig styrking av forretningsmodellen til å både stå sterkere i kommende kriser, og redusere risiko for negativ påvirkning på samfunn, mennesker og miljø.

Kontaktpunktet ber regjeringen stille krav om ansvarlig næringsliv i korona-krisepakker

Norges kontaktpunkt har anmodet regjeringen om å tydeliggjøre forventninger til mottakere av krisepakker om å etterleve internasjonale forpliktelser om ansvarlig næringsliv, se brev og nettartikkel her.