En sentral oppgave for kontaktpunktsordningen er å bidra til likebehandling av saker i alle OECD-land. Kontaktpunktet blir derfor oppfordret til å gjennomføre såkalte peer reviews av hverandre. Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger om forbedringer til kontaktpunktet som blir evaluert. Samtidig ønsker man å trekke frem forhold som også de andre kontaktpunktene kan lære av. Norges kontaktpunkt var gjenstand for en slik nyttig likemannsgjennomgang i 2013, som du kan lese mer om her.

24.-25. mars ledet Hans Petter Graver, tidligere leder for Norges OECD Kontaktpunkt, peer review av Danmarks OECD Kontaktpunkt.

Det danske kontaktpunktet skiller seg fra andre kontaktpunkt da det ble reetablert ved lov i juni 2012. Loven gir det danske kontaktpunktet mulighet til å sette i gang en klagesaksprosess for å vurdere danske selskapers etterlevelse av OECDs retningslinjer uten å ha mottatt en klage fra en ekstern aktør (NGO). Det danske kontaktpunktet består for øvrig av 5 medlemmer som, i likhet med Norges kontaktpunkt, representerer stat, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse. Videre har det danske kontaktpunktet et sekretariat som er administrativt underlagt Danmarks departement for næringsutvikling.

L1214128_lzn
Fra venstre: Kovick, Fetzer, Hauschild, Graver, Murdoch, Tébar Less og Haraldsen

Fagfellevurderingen fant sted i København og teamet bestod av Hans Petter Graver som ledet prosessen, Steven Murdoch (Storbritannias NCP), Malte Hauschild (Tysklands NCP) og Christina Tébar Less (OECDs Sekretariat). Paige Fetzer (USAs NCP) og Janne Haraldsen (Norges NCP) var tilstede som observatører. Tilstede var også David Kovick fra Shift som bistod teamet faglig og med selve gjennomføringen av programmet.

24. mars 2015: Teamet fikk først en anledning til å møte det danske kontaktpunktet for å høre mer om deres refleksjoner på egen funksjon og utfordringer. De la frem deres hovedoppgaver og prestasjoner, deres største utfordringer og kom med forslag til problemstillinger som teamet burde ta stilling til.

Teamet møtte deretter en gruppe nasjonale organisasjoner og nettverk og fikk innspill på hvordan disse mente at det danske kontaktpunktet la seg i landskapet av liknende aktører og tiltak for ansvarlig næringsliv og deres perspektiver på det danske kontaktpunktets arbeid.

Dernest ble en rekke næringslivsaktører og organisasjoner invitert til å komme med sine vurderinger på hvordan det danske kontaktpunktet kan forbedres, spesielt med tanke på å fremme OECDs retningslinjer.

Mot slutten av dagen fikk også et representativt utvalg av frivillige organisasjoner komme med anbefalinger til det danske kontaktpunktet som peer review teamet kunne ta med seg videre i arbeidet. Her ble det lagt spesielt vekt på klagesaksprosessen og hvorvidt de administrative rammene for denne prosessen skaper en barriere for organisasjoner som ønsker å klage inn bedrifter.

25. mars 2015: Teamet fikk møte begge parter i to forskjellige klagesaksprosesser som fremhevet utfordringer både for klagepartene og for bedriftene som ble klaget inn.

En ferdig Peer Review rapport er forventet å bli ferdigstilt og levert til Danmarks OECD Kontakpunkt i slutten av mai 2015. Det danske Kontaktpunktet legger frem rapporten for OECD i Paris i juni 2015.

L1214131_lzn