Norge vertskap for nordiske-baltiske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Norges Kontaktpunkt var vertskap for seminaret 20.-21. mai i Oslo, som fokuserte på fagfelle-opplæring og deling av beste praksis for kontaktpunktenes arbeid med å fremme ansvarlig næringsliv.  En fersk rapport til OECDs ministerråd slår fast at det er svært ulikt nivå på de 48 landenes kontaktpunkt. Statssekretæren viste til oppfordringen fra OECDs ministerråd til myndigheter om å trappe opp innsatsen for å sørge for velfungerende kontaktpunkt, og at alle skal gjennomgå en peer review innen 2023. Hagen la til at næringslivet spiller en avgjørende rolle for å oppnå bærekraftsmålene, og felles innsats for et ansvarlig næringsliv er sentralt. Les hele talen til statssekretæren her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nordisk-baltisk-seminar/id2645824/

Myndighetenes sterke støtte til Kontaktpunktets arbeid er svært verdifult for kontaktpunktenes innsats for ansvarlig næringsliv, sa Frode Elgesem til statssekretær Hagen. Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis.

Gruppearbeid for å dele beste praksis om veiledning og klagebehandling

Cathrine Halsaa, sekretariatsleder for Norges Kontaktpunkt, ledet gruppearbeid om hvordan kontaktpunktene kan oppnå en vellykket klagesaksbehandling. Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis.

Seminaret i Oslo hadde deltakelse fra OECD-kontaktpunktene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Latvia og Litauen. Alle de åtte nordisk-baltiske land har etablert kontaktpunkt. Gruppen har etablert seg som et tillitsbasert forum for utveksling av konkrete problemstillinger. Seminaret hadde særlig fokus på gruppearbeid om:

  • hvordan kan kontaktpunktene best gi råd til næringslivet om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, ledet av Barbara Bijelic og Kathryn Dovey fra OECD-sekretariatet
  • konkrete metoder for å bidra til vellykket håndtering av klagesaker, ledet av Norge og Danmarks kontaktpunkt.
Nyttig gruppearbeid om felles problemstillinger for kontaktpunktene! Foto: Per Kristian Lie Løwe/Konsis.

Eksterne eksperter belyste sentrale tema for ansvarlig næringsliv med følgende tema:

  • en ansvarlig finansnæring (DNB, Norsif, Danish Pension Fund, OECD finance expert, Lithuania NCP)
  • hvitvaskingsskandalen i Baltikum (Danish Task Force on money laundering)
  • faglige rettigheter i Norden og Baltikum (LO)
  • en ansvarlig tekstilnæring (Pierre Robert Group)
  • sivilsamfunnets rolle i veiledning til næringslivet (Forum)
Jonas Bals fra LO, Ingrid Rostad fra Forum for utvikling og miljø og Margrethe Vikanes fra Pierre Robert Group innledet om hvordan de jobber med ansvarlig næringsliv for henholdsvis fagforening, sivilt samfunn og næringslivet.

Fokus på en ansvarlig finansnæring og hvitvaskingsskandalen i Baltikum

Ekspertene fra næringslivet delte erfaringer fra sitt arbeid med å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i sitt daglige virke. DNB, Danish Pension Fund og Norsif ga konkrete eksempler på hvordan OECDs veileder for finansnæringen innarbeides i stegvise tiltak for å identifisere og håndtere risiko for negativ effekt. DNB ga eksempler fra hvordan de som stor lånegiver til shippingsektoren har tatt særlig ansvar for å unngå negative effekter ved skraping av skip i India. Linda Nielsen fra Danmarks kontaktpunkt og Task force on money laundering innledet om hvitvaskingsskandalen som har rystet finansnæringen i Baltikum. OECD-eksperten Barbara Bijelic redegjorde for bredden av aktiviteter for å sikre en ansvarlig finansnæring, og hun understreket behovet for videre finansiering. Det var også stor interesse for klagesaken fra Nederland som slår fast at for å etterleve OECDs retningslinjer må ING og andre kommersielle banker bestrebe seg på å formulere konkrete klimamål for sine finanstjenester der dette er relevant.

Seminaret inkluderte en interessant diskusjon om hvordan oppnå en ansvarlig finansnæring. I panelet (f. v.): Troels Børrild – Danish Pension Fund; Linda Nielsen – Danmarks kontaktpunkt/Danish Task Force on money laundering; Øistein Akselberg – DNB; Barbara Bijelic – OECDs sekretariat; Monica Mee – Norsif; Andrius Bambalas – Litauens kontaktpunkt.

Ola Mestad ledet paneldebatten som slo fast at det ikke lenger er tvil om at finansnæringen er ansvarlig for å unngå og håndtere risiko for ansvarlig næringsliv, men det er behov for mer kunnskap og opplæring i metoden aktsomhetsvurderinger for å unngå risiko for mennesker samfunn og miljø, ikke bare risiko for bedriften.

Ansvarlig tekstilnæring og sivilsamfunnets rolle i dialog

Pierre Robert Group informerte om sine omfattende tiltak for å kartlegge og håndtere risiko i tekstilproduksjon, i et inspirerende innlegg som viser hvordan en bedrift systematisk har innarbeidet aktsomhet i sine tiltak blant leverandører og forretningsforbindelser.

Forum for utvikling og miljø oppfordret kontaktpunktene til å samarbeide med sivilt samfunn og bruke deres kunnskap om lokale forhold i dialog med næringslivet.

Regionalt samarbeid mellom OECD-kontaktpunkt

OECDs årsrapport for 2018 oppfordrer til regionalt samarbeid mellom kontaktpunkt. Det vil utarbeides en intern seminarrapport i samarbeid med Danmarks Kontaktpunkt, som vil fremlegges for OECD i juni.

Kontaktpunktet takker for oppmøte og engasjement fra alle deltakere og innledere!

Representatives from Nordic Baltic NCPs