Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar.
Det forventes at norske selskap:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i.
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og benytter seg av disse for å utvikle strategier for ansvarlig forretningsdrift.
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder.

Nettportal for samstemt informasjon om krav og veiledning på ansvarlig næringsliv:

nettportalen for ansvarlig næringsliv finner du informasjon om hva slags krav og veiledning som gis på samfunnsansvar fra GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Norges OECD-kontaktpunkt. Siden driftes av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

En lønnsom og ansvarlig privat sektor er nøkkelen til bærekraftige velferdssamfunn i utviklingslandene. Jeg håper nettportalen om ansvarlig næringsliv vil bidra til at bedriftene foretar bedre aktsomhetsvurderinger og dermed håndterer risiko bedre.

– Utviklingsminister Nikolai Astrup i dagens kronikk i DN

Disse institusjonene er del av portalen

Nettportalen viser at det stilles krav til ansvarlig opptreden for norske selskaper som opererer i krevende markeder, om enn på ulike måter. Men det er behov for mer veiledning.

– Ola Mestad, leder av OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter slår fast at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning om samfunnsansvar og regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. Nettportalen er en del av dette arbeidet.