Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har gjennomført en undersøkelse om norske næringslivslederes kjennskap til og arbeid med ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer og åpenhetsloven. Rapporten bygger på en kvantitativ undersøkelse av 600 norske næringslivsledere, hvorav 188 leder bedrifter med internasjonal virksomhet, samt seks dybdeintervjuer.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research Norge på vegne av Kontaktpunktet i januar 2023. Kontaktpunktet har samarbeidet med Forbrukertilsynet på deler av undersøkelsen som omhandler åpenhetsloven. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2019 (kvantitativ) og 2020 (kvalitativ).

Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse 2023:
Rapport
Oppsummering

Positive endringer siden undersøkelsen i 2019

Styret har blitt mer involvert i bedriftens arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraft, med en økning fra 67 til 77 prosent i 2023.
De største bedriftene svarer i større grad at dette er tilfelle for dem. Det er også en tydelig sammenheng mellom størrelse og hvorvidt bærekraft er integrert i bedriftens operasjonelle virksomhet. 97 prosent av bedriftene med over 100 ansatte har integrert bærekraft i sin operasjonelle virksomhet.

Flere kartlegger risiko på områdene menneskerettigheter, miljø og klima.
Nesten halvparten av bedriftene (49 prosent) har kartlagt risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i sin forretningsvirksomhet. 33 prosent av bedrifter med 5 eller færre ansatte rapporterer at de har gjort dette, mot 82 prosent av de med over 100 ansatte.

Risikokartlegging med hensyn til:

  • menneskerettigheter har steget fra 15 til 26 prosent
  • miljø og klima har steget fra 45 til 62 prosent

Andel som kjenner til ILOs kjernekonvensjoner har økt betraktelig, 24 til 39 prosent.
64 prosent har kartlagt risiko med hensyn til arbeidstakerrettigheter og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 2023. Dette kan ikke sammenlignes med 2019 på grunn av spørsmålsendring.

På andre områder er det liten endring siden 2019

Lav kjennskap til OECDs retningslinjer blant norske bedriftsledere.
35 prosent av bedriftslederne med internasjonal virksomhet har kjennskap til OECDs retningslinjer (39 prosent i 2019). Det er forskjeller basert på størrelse: 50 prosent av bedrifter med over 100 ansatte har kjennskap til OECDs retningslinjer.

Nesten halvpartene av bedriftene (49 prosent) har kartlagt risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø (50 prosent i 2019).
Av disse har nesten alle kartlagt risiko i egen virksomhet. Av de som svarer at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger oppgir:

  • 38 prosent at de kartlegger leverandørkjeder (40 prosent i 2019)
  • 24 prosent at de kartlegger andre forretningsforbindelser (27 prosent i 2019)

Fortsatt stort behov for kunnskap om å kartlegge risiko for mulige negative konsekvenser:
39 prosent oppgir dette som et behov (41 prosent i 2019).

Kjennskap til åpenhetsloven

52 prosent av bedriftene har kjennskap til loven. Av disse er det 19 prosent som kjenner loven godt. Det er stor forskjell med hensyn til størrelse på bedriften. 94 prosent av de med over 100 ansatte har hørt om loven sammenlignet med 36 prosent blant bedrifter med 5 eller færre ansatte.

56 prosent oppgir at de er omfattet av loven. 18 prosent vet ikke. Kun 4 prosent er klar over at det er Forbrukertilsynet som har tilsyn med loven.

Resultatene kan tyde på at åpenhetsloven fortsatt er ganske ny for mange. Flertallet svarer at de ikke vet eller ikke har jobbet nok med problemstillingen til å kunne gi et godt svar på hvilke områder de finner mest utfordrende med tanke på å etterleve loven.

Gode tilbakemeldinger for Kontaktpunktet

En generell observasjon er at kjennskap til og arbeid med ansvarlig næringsliv øker i tråd med bedriftsstørrelse og er langt høyere i de største bedriftene med mer enn 100 ansatte.

Bedrifter som kjenner til Kontaktpunktet har i større grad kjennskap til ansvarlig næringsliv og arbeider mer i tråd med OECDs retningslinjer og verktøy. Kontaktpunktet får jevnt over gode skussmål og blir ansett som faglig sterke av dybdeinformanter som har deltatt på Kontaktpunktets kurs. De finner Kontaktpunktets kurs og verktøy nyttige, men påpeker at Kontaktpunktet er for lite kjent.