Årsrapporten ble lansert med dialogmøte og paneldebatt 25. april. Se omtale av dialogmøte her og panelsamtale her.

Kontaktpunktets arbeid i 2021

Årsrapporten viser at åpenhetsloven har bidratt til et taktskifte for ansvarlig næringsliv. Det har vært stor interesse for OECDs retningslinjer og rettsutviklingen på feltet. Kontaktpunktet og sekretariatet har innledet på en rekke arrangementer for enkeltbransjer, finansinstitusjoner, advokatfirma og akademia i 2021.

Årsrapporten redegjør blant annet for følgende innsatsområder og aktiviteter:

  • Åpenhetsloven har bidratt til økt etterspørsel etter veiledning, kurs og verktøy som kan hjelpe selskapene med å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer
  • Kontaktpunktets kurs i ansvarlig næringsliv opplevde rekordstor pågang, og vi får gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne
  • Kontaktpunktet har i 2021 hatt flere og mer komplekse klagesaker til behandling enn noen gang
  • Det ble holdt seminar om kontaktpunktets klageordning med fokus på hva som kan oppnås gjennom dialog og mekling
  • Kontaktpunktets kompetanse var etterspurt, og vi innledet på mer enn 35 konferanser og arrangementer
  • Kontaktpunktet løftet frem sosiale vilkår i bærekraftig finans som et aktuelt tema, sammen med sentrale aktører i finansbransjen
  • Kontaktpunktet fortsetter arbeidet med å utvikle verktøy og veiledning for ansvarlig næringsliv
  • Kontaktpunktet har deltatt i fagfellevurdering av Irlands kontaktpunkt, et tiltak for å bidra til funksjonell likhet mellom alle kontaktpunkt.

Vi opplever allerede at åpenhetsloven har en «lyskastereffekt», som øker behovet for veiledning til næringslivet om ansvarlig næringsliv.Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

Årsrapporten ble lansert 25. april, se mer om arrangementet her.

Her kan du laste ned årsrapporten.

Heldigital klikkbar versjon finner du her.