Mange gode kommentarer til Kontaktpunktets arbeid og god diskusjon på årets dialogmøte.

Alle foto: Thorbjørn Helin

– Bærekraft og ansvarlig næringsliv er to sider av samme sak og krever gode aktsomhetsvurderinger. Her har Kontaktpunktet betydelig kompetanse. Vi er takknemlig for arbeidet dere gjør og ser fram til godt samarbeid framover, sa statssekretær Janicke Andreassen.

Åpenhetsloven er et skritt i riktig retning og er basert på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, de mest omfattende og best forankrede av alle internasjonale mekanismer for ansvarlig virksomhet, sa statssekretær Janicke Andreassen fra Nærings- og fiskeridepartementet da hun åpnet Kontaktpunktets dialogmøte 25. april, med panelsamtale om åpenhetsloven.

Bedrifter ønsker mer kunnskap om OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger og Kontaktpunktets opplæring av næringslivet gjennom kurs og seminarer har stor betydning, fastslo Andreassen

– Kontaktpunktet mer relevant enn noen gang

– Kontaktpunktet ønsker åpenhetsloven velkommen og er klar for å bidra, sa Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.

Kontaktpunktet opplever at åpenhetsloven har en «lyskastereffekt», som øker behovet for veiledning til næringslivet i ansvarlig næringsliv, sa Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet. Han konstaterte at den nye loven har gjort Kontaktpunktet mer relevant enn noen gang.

Kontaktpunktet har i 2021 også hatt flere klagesaker til behandling enn tidligere, sa Elgesem. De er ofte komplekse og krever mye ressurser. Kontaktpunktet etterstreber en høy faglig standard i håndteringen av klagesakene og å tilrettelegge for dialog og mekling med mål om at partene kommer til enighet.

Kontaktpunktets sekretariat ved leder Cathrine Halsaa og Åse Sand presenterte Kontaktpunktets kurs og veiledningsmateriell som innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, OECDs sektorveiledere, ansvarlighetskompasset og planlagt digitalt verktøy for aktsomhetsvurderinger.

Cathrine Halsaa og Åse Sand, hhv. leder av og seniorrådgiver i Kontaktpunktets sekretariat fortalte om kurs og veiledningsmateriell.

På dialogmøte inviterer Kontaktpunktet sine interessenter fra NHO, LO og Forum for utvikling og miljø til å komme med ris og ros på vårt arbeid i året som har gått. Utenriksdepartementet deltok også, som er mandatgivende departement sammen med Nærings- og fiskeridepartementet.

Interessentene ga Kontaktpunktet ros for en god årsrapport, både i innhold og format, som viste at Kontaktpunktet har høyt aktivitetsnivå og gjør en solid jobb.

NHO: – Flere og kortere kurs

– NHO håper at Kontaktpunktet kan holde flere og kortere kurs. Bedrifter som gjør aktsomhetsvurderinger vil gjøre mindre skade, konstaterte Anniken Hauglie, direktør for politikk og samfunnskontakt.

Fra NHOs side er kurs og veiledning noe av det viktigste Kontaktpunktet gjør, sa Anniken Hauglie, direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO. Samtidig er det begrenset hvor bredt Kontaktpunktet når ut, påpekte Hauglie.

Klagesaksbehandling er en viktig del av Kontaktpunktets arbeid. Hauglie understreket at bedrifter som er klaget inn tar denne prosessen på største alvor og også opplever mye god læring, samtidig som det er ressurskrevende og utfordrende å være klaget inn. Det er lav terskel for å klage, men Hauglie stilte spørsmål ved om terskel for å ta en klage til behandling skal være like lav.

LO: – Bedrifter hjemme har også behov for veiledning

Julie Lødrup, førstesekretær i LO, pekte på tillitsvalgtes rolle og at disse også kan ha behov for kursing.

Julie Lødrup, førstesekretær i LO påpekte at norske bedrifter også har utfordringer hjemme, relatert til innleid arbeidskraft, sosial dumping og utenlandske arbeidere. Bransjer som bygg, sjømat og havbruk kan også ha behov for Kontaktpunktets kompetanse med hensyn til aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv, sa Lødrup.

Lødrup viste også til at krigen i Ukraina har ført til at flere norske selskaper er i situasjoner de ikke kunne ha forutsett. Hvordan norske selskaper skal forholde seg i slike situasjoner kan være noe Kontaktpunktet kan bygge kompetanse på, sa Lødrup.

ForUM: – Kontaktpunktet bedre kjent blant organisasjoner

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for uvikling og miljø, framhevet en positiv utvikling hvor Kontaktpunktet har blitt mer kjent i silvilsamfunnet.

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, viste til at flere organisasjoner har fått kjennskap til Kontaktpunktet og at det er positivt at Kontaktpunktet og sivilsamfunnet er i dialog om å gjøre klagemekanismen enda bedre kjent.

I svar til NHO poengterte Sund-Henriksen at ForUM mener terskelen ikke er for lav for å ta en klage til behandling, men er derimot kritisk til at behandlingstiden kan bli lang. Sund-Henriksen mente at det kan være nyttig med en diskusjon om hvordan klagebehandlingsprosessen kan effektiviseres.

UD: – Eksportreform medfører økte krav til aktsomhetsvurderinger

– Årsrapporten er veldig nyttig lesning og viktig for Kontaktpunktets informasjonsvirksomhet, fastslo Marius Dirdal, avdelingsdirektør i UD.

Marius Dirdal, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, viste til at regjeringens eksportreform, med mål om å øke norsk eksport med 50 prosent innen 2030, vil medføre at norsk næringsliv må inn på store fremvoksende markeder og mer krevende markeder. Det vil medføre økte krav til aktsomhetsvurderinger, understreket Dirdal. Kurs og veiledning av Kontaktpunktet er derfor et viktig og verdsatt arbeid. Blir aktsomhetsvurderinger brukt, vil risiko for uønskede handlinger minke, sa Dirdal, som også viste til at ambassadene har et ansvar for å veilede næringslivet.

Takk for alle innspill!

Frode Elgesem takket for alle innspill fra panelet og salen og sa at de gir inspirasjon til å bli bedre. Kontaktpunktet vil bidra med veiledning til næringslivet for åpenhetsloven med de begrensede ressursene vi har til rådighet. Kontaktpunktet etterstreber effektiv og rask klagebehandling, men mekling er partenes prosess og vi må respektere at de også trenger tid i ulike faser, fastslo han. Når det gjelder spørsmål om terskel for å ta inn klager viste han til at prosedyrereglene fastslått i OECD og Kontaktpunktet.

Godt oppmøte og interesse for Kontaktpunktets årsrapport.