Årsrapporten finnes også i digital utgave.

Årsrapporten gir en oversikt over Kontaktpunktets arbeid i å fremme OECDs retningslinjer, behandling av klagesaker og deltakelse i internasjonalt samarbeid. I forordet gjør Frode Elgesem opp status for arbeidet med ansvarlig næringsliv og peker på utvikling framover:

I 2020 er kontaktpunktordningen 20 år. I viktige saker har ordningen gitt bemerkelsesverdige resultater. I årene fremover kan kontaktpunktene bidra vesentlig til at stadig flere virksomheter opptrer ansvarlig, og dermed være en viktig mekanisme for å unngå skade på mennesker, natur og klima – og dermed til å nå bærekraftsmålene.Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

 

Årsrapporten redegjør blant annet for følgende aktiviteter:

  • Lansering av norsk innføring av OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger
  • Samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter om seminar i Karasjok om urfolks rettigheter i utvinningsprosjekter, med lansering av samisk og norsk oversettelse av OECDs veileder for interessentdialog i utvinningssektoren
  • Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter
  • Fagsamling for statlig eide selskaper i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Etisk handel Norge
  • Nordisk-baltisk samarbeid mellom OECD-kontaktpunkt
  • Behandling av klagesaker.

Årsrapporten inkluderer intervjuer med viktige aktører i arbeidet for ansvarlig næringsliv. Vi er glade for å kunne presentere to nye ansikter mht. å fremme OECDs retningslinjer og kontaktpunktenes arbeid, henholdsvis internasjonalt og nasjonalt. Samt en representant for næringslivet, som er en viktig målgruppe for Kontaktpunktet.

Disse er:

  • Internasjonalt, Christine Kaufmann, ny leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv
  • Sivilt samfunn, ved Beate Ekeløve-Slydal nytt kontaktpunktmedlem fra Amnesty Int. Norge
  • Næringslivet, ved Roar Haugland fra Scatec Solar.

Årsrapporten var planlagt lansert 28. april. I stedet inviterer vi til webinar om betydningen av ansvarlig næringsliv i lys av koronapandemien.