Klagen gjelder påstander om kjønnsbasert vold og trakassering i McDonald’s og aktsomhetsvurderingene til to investorer i McDonald’s: APG Asset Management (APG) og Norges Bank Investment Management (NBIM). Det norske kontaktpunktet behandler delen av klagen som gjelder aktsomhetsvurderingene til NBIM.

Kontaktpunktets første vurdering (Initial Assessment) og andre dokumenter i saken er samlet her.

Fagforeningene som leverte klagen er International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Fagforeningene mener at NBIM ikke har gjort aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Etter OECDs retningslinjer forventes selskaper å gjøre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense negativ påvirkning på menneskerettighetene og gjøre rede for hvordan dette håndteres. Det gjelder egen virksomhet, forretningsforbindelser og leverandørkjeder. OECDs veiledning fra 2017, Responsible business conduct for institutional investors, klargjør ansvaret til institusjonelle investorer når det gjelder aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Vurderingen av hvorvidt klagen mot NBIM skal tas til behandling baserer seg på de seks kriteriene i prosedyreveiledningen i OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets prosedyreregler. Kontaktpunktet har kommet frem til at et tilbud om dialog mellom fagforeningene og NBIM kan fremme formålet med OECDs retningslinjer. Kontaktpunktet har i denne fasen av behandlingen ikke vurdert om NBIM har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer eller ikke.

Det amerikanske kontaktpunktet behandler klagen som gjelder McDonald’s. Det nederlandske kontaktpunktet behandler klagen mot den nederlandske investoren APG (se det nederlandske kontaktpunktets innledende vudering).

For spørsmål, ta kontakt med leder av klagesaken:
Njål Høstmælingen, e-post: njaalh@hotmail.com, tlf: 911 62 566.